Cevaplar

2013-01-21T09:49:48+02:00
ÖÇLERDEN SONRA ORTA ASYA’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ       HUNLAR(ASYA HUNLARI) (M.Ö. 220 - M.S. 216)    M.Ö. III. yy'da Orhun ve Selenga nehirleri çevresinde kurutmuştur.    Başkent Ötüken'dir.    Bilinen ilk Türk Devleti'dir.    Hunların bilinen ilk hükümdarı Tuman (Teoman)'dır. Oğlu Mete Han zamanında Hunlar en parlak zamanını yaşamışlardır.    Mete Çin'i vergiye bağlamıştır. Çin kalabalık nü­fusundan dolayı istila etmemiş ve Çin'e yerleşmemiştir.    Mete Han'dan sonra Hunlar zayıflamaya başlamış ve Çinlilerle yapılan savaşlar sonucunda M.S 48 yılında kuzey ve güney olarak ayrılmışlardır

 

  KAVİMLER GÖÇÜ Kuzey Hunlarının M.S. 375'te Karadeniz'in kuzeyindeki toplulukları yurtlarından etmeleriyle başlayan Avrupa'daki kavimlerin yer değiştirme sürecine "Kavimler Göçü" denilmekte­dir. Bu büyük olayın başlıca sonuçları şunlardır. ü  Roma İmparatorluğu M.S. 395'te Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. ü  Batı Roma M.S.476'da yıkıldı. ü  İlkçağ kapandı, Ortaçağ başladı. ü  Günümüz Avrupa toplumlarının temelleri oluştu­ruldu. ü  -Avrupa'da Feodalite (Derebeylik) sistemi oluştu. ü  Batı Hunlar, Avrupa Hun Devleti'ni kurdu. ü  Kavimlerin Hristiyanlığı kabul etmesi üzerine, Kilise Avrupa'daki en büyük güç haline geldi.   AVRUPA HUN DEVLETİ (375 -469)       Balamir başkanlığında Orta Macaristan bölgesinde kurulmuş­tur. (375)       Başkenti Budapeşte'dir.       Attila zamanında en parlak zamanını yaşamışlardır(434-453).Bu dönemde Doğu Roma İmparatorluğu ile imzalanan Margos Antlaşması ile üstünlük sağlanmış Batı Roma(Bizans) vergiye bağlanmış. Bu dönem içerisinde Attila, Avrupa'nın korkulu rüyası haline gelmiştir.     Attila'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış. 469 yılında Bulgar ve Macar saldırıları ile ortadan kalkmıştır
0