Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-22T16:02:06+02:00

 Ortaçağ'ın sonlarına doğru küıtür ve sanat alanında belirli bir birikimin oluşması, 
* Kağıdın bollaşması ve matbaanın icadı ile fikir ve düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması, okur-yazar oranının artması, 
* Coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın, ilme ve sanata yönelmesi, 
* Mesen adı verilen sanata ilgi duyan, sanatkarları ve sanat eserlerini koruyan bir sınıfın doğması, 
* Büyük sanatkarların yetişmesi, 
* İlkçağ Hellen ve Roma dönemine ait birçok eserin incelenerek tekrar üniversitelerde okutulmaya başlanması, 
* İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin yaptıkları çalışmalardır. 
* Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Rönesans Hareketi ilk olarak edebiyatta hümanizma akımıyla ıtalya'da başlamıştır. 
 
Rönesans'ın önce İtalya'da başlama nedenleri
* İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı, 
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi, 
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması, 
* İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur. 
* Rönesans hareketleri önce İtalya'da başlamış, daha sonraki dönemde Fransa, Almanya, ingiltere, Hollanda ve ispanya'da görülmüştür. 

Rönesans'ın İtalya'dan diğer ülkelere geçişini kolaylaştıran nedenler: 
* İtalya'nın dini, eğitim, kültür ve ekonomik merkez olması 
* İtalya veraset savaşları nedeniyle birçok kralın bu ülkeye gelmesi ve buradaki gelişmeleri kendi ülkelerinde uygulamak istemeleridir. 

Rönesans'n sonuçları: 
* Skolastik düşünce etkisini yitirerek yerini hümanizma ve pozitif bilimlere bıraktı. 
* Bilim ve sanatta önemli gelişmeler başladı, ölümsüz eserler meydana getirildi. 
* Düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıktı. Bu da Reform hareketlerine zemin hazırladı. 
* Toplumda, edebiyattan ve sanattan zevk alan ve bunlarla uğraşan sınıf (Mesenier) ile sanata ilgi duymasına rağmen sanatla uğraşamayan fakir sınıf belirgin olarak birbirinden ayrıldı. 
* İhtiyarlamış Avrupa, Rönesans'ın makyajı ile güzelleşmiş ve daha cazip hale gelmiştir. 
*Coğrafi keşifler sonunda oluşan sermaye birikimi, Rönesans sonunda bilim ve teknik gelişmelerle birleşip ileriki dönemde Sanayi İnkılabı'nın meydana gelmesinde temel etken olmuştur. 

2 4 2
2013-01-22T16:02:08+02:00

-Rönesans'n sonuçları: 
* Skolastik düşünce etkisini yitirerek yerini hümanizma ve pozitif bilimlere bıraktı. 
* Bilim ve sanatta önemli gelişmeler başladı, ölümsüz eserler meydana getirildi. 
* Düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıktı. Bu da Reform hareketlerine zemin hazırladı. 
* Toplumda, edebiyattan ve sanattan zevk alan ve bunlarla uğraşan sınıf (Mesenier) ile sanata ilgi duymasına rağmen sanatla uğraşamayan fakir sınıf belirgin olarak birbirinden ayrıldı. 
* İhtiyarlamış Avrupa, Rönesans'ın makyajı ile güzelleşmiş ve daha cazip hale gelmiştir. 
*Coğrafi keşifler sonunda oluşan sermaye birikimi, Rönesans sonunda bilim ve teknik gelişmelerle birleşip ileriki dönemde Sanayi İnkılabı'nın meydana gelmesinde temel etken olmuştur. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 5 2