Cevaplar

2013-01-22T18:08:03+02:00

Bismillahirrahmanirrahim,

“Andolsun, biz Kur'an-ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur ?”
0
2013-01-22T18:08:08+02:00

Kim  Allah'ı   bırakıp   da,   şeytanı   velî,   hami,   dost   edinirse,   o   kesinlikle zarara girer.

Yeidühüm ve yümenniyhim vemâ yeıdühümüş şeytânu illâ ğurûra. (4/120)
Şeytan  onları   boş  vaadlerle   hırs   sahibi  yapar..   Onun   bütün   vaadleri   hep onları aldatmak içindir.

.... bikülli şey'in muhît. (4/126)
Her şeyi, Kendisi olarak ihata eder

.... ve mâ tef'alû min hayrin feinnellâhe kâne bihî alîma. (4/127)
Hayır olarak işlediğiniz her şeyi Allah bilir.

.... ve uhdiretil enfüsüşşühha.... (4/128
Nefisler kıskançlığa hazırdır.

Ve len testetîû en ta'dilû beynen nisâi ve lev harastüm felâ temîlû küllelmeyli fetezerûhâ kelmuallekati.... (4/129)
Ne kadar gayret ederseniz edin kadınlar arasında adalete güç yetiremezsiniz. 
Binaenaleyh birine büsbütün meyledip diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın.

Ve lillâhi mâ fiyssemâvâti ve mâ fiyl'ard, ve kefâ billâhi vekiyla. (4/132)
Semalarda ve yerde olanlar Allahındır. Vekil olarak Allah kâfidir.

Ya eyyuhelleziyne âmenû, Âminû Billâhi... (4/136)
Ey iman edenler, iman edin "B" harfindeki anlam itibariyle ALLAH'a...

.... izâ semi'tum âyâtillâhi yükferu bihâ ve yüstehzeü bihâ felâ tak'udû meahüm hattâ yehûdû fiy hadiysin ğayrih.... (4/140)
Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman, onlar bundan başka bir söze geçinceye kadar kâfirlerle berabar oturmayın!..

İnnelmünâfikıyne...    ....velâ yezkürûnallâhe illâ kaliyla. (4/142)
Münafıklar, Allah'ı  pek az zikrederler...

Ya eyyuhelleziyne âmenû lâ tettehizul kâfiriyne evliyâe min dûnilmü'miniyn.... (4/144)
Ey iman  edenler,  mü  'minleri  bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin!..

Feemmelleziyne âmenû  B’illâhi Va'tesamû Bihî feseyudhılühüm fî rahmetin minhu ve fadlin ve yehdîhim ileyhi sırâtan müstakıyma. (4/175)
-B-nin sır anlamıyla Allah'a iman eden ve O'na bağlanıp O'nunla korunanları rahmetine ve fazlına erdirir, sıratı mustakıyme hidayet eder...

0