Cevaplar

2013-01-22T18:28:28+02:00

1)Türklerin, İslamiyeti kabul ettiği dönemde islamiyetin genişlemesi Batı Avrupa ve Doğu Anadolu’da durmuştu. Endülüs’te Franklar, Anadolu’da Bizanslar, İslam devletlerine karşı saldırıya geçmişlerdir. İşte bu dönemde Türlerin islamiyete girişleri bu olumsuz durumu değiştirdi.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)İslam kültürü Frankları etkilemiştir.
B)Mezhepler İslamiyetin gelişmesini engellemiştir.
C)İslam kültürü Türkler aracılığı ile Avrupa’ya yayılmıştır.
D)İslam orduları Bizans ordusu örnek alınarak oluşturulmuştur.
E)Türklerin, İslamiyete geçmeleri ile İslamiyet güç kazanmıştır.

2)I.   Karahanlı
II.  Uygur
III. Kutluk
IV. Gazneli
V.  Batı Hun
Yukarıdaki Türk devletleri, İslamiyet öncesi ve Türk-İslam devletleri olarak iki grupta toplandığında, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

İslamiyet Öncesi                                                  Türk-İslam Devletleri
Türk Devletleri               
A)II., III., V.            I., IV.
B)II., III., IV            I., V.
C)IV., II., V.            I., II.
D)IV., II., I.            III., V.
E)I., II., III.            V., IV.

3)Karahanlılar, Gazneliler ve Oğuzların İslamı kabulü ile Türk boylarının hemen hepsi İslam dinini benimsedi.Türklerin bu yıllardan itibaren İslamiyete büyük yararlı oldu.
Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin fazla etkili olduğunu söylenemez?
A)İslam uygarlıklarının zenginleşmesi
B)İslam aleminin Haçlı Seferlerine karşı korunması
C)İslam dinin yayılıp ilerlemesinde
D)İslam sanatının gelişmesinde
E)Halifeler döneminde başlayan mezhep çatışmalarının önlenmesinde

4)Karahanlılar, İpek Yolu ve Maveraünnehir’i ele geçirmek amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmamıştır?
A)Harzemşahlar   B) Samanoğulları   C) Gazneliler    D) Asya Hun   E) Karahitaylılar

5)Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’da yaşayan Müslüman toplumların oluşmasında, aşağıdaki Türk devletlernden hangisinin büyük rolü olmuştur?
A)Tolunoğulları
B)Karahanlılar
C)Gazneliler
D)Selçuklular
E)Samanoğulları

6)Gaznelilerin- Türk-İslam dünyası açısından en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hassa birliklerinin oluşturulması
B)Firdevsi’nin Şehname’yi kaleme alması
C)Baharat Yollarının kontrol altına alınması
D)İran ve Horasan’da egemenlik kurulması
E)İslamiyetin Hindistan’da yayılmasının sağlanması

7)Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasında Tuğrul Bey  ile birlik Çağrı Bey‘in de emeği geçmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Çağrı Bey tarafından gerçekleştirilmiştir?
A)Konya’nın feth edilmesi
B)Anadolu’da ilk ikta sisteminin kurulması
C)Anadolu’da Bizans egemenliğinin yıkılması
D)Anadolu’ya keşif amaçlı akınlar yapılması
E)Bağdat’ta Nizamiye medresesinin kurulması

8)Talas Savaşından sonra kurulan ilk Türk İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karahanlılar      B)   Gaznelile    rC)   Harzemşahlar     D)   Akşitler   E)   Selçuklular

9)Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu’da yapılmamıştır?
A)Malazgirt   B)    Dandanakan   C)   Kösedağ   D) Pasinler            E)Miryokefalon

10)Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ganimet elde etmek
B)Anadolu’yu keşfetmek
C)Anadolu’yu yurt edinmek
D)Moğol baskısından kurtulmak
E)Bizans’ın Anadolu’daki gücünü kırmak

11)Malazgirt Savaşından sonra Büyük Selçuklu Deletine bağlı olarak iç işlerinde serbest, dış işlerinde büyük sultana bağlı Saltuklu, Mengücekli, Artuklu, Danişmentli adıyla beylikler kuruldu.
Bu beyliklerin en önemli yararı, aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A)Bizansı yıpratarak zayıflatmışlardır.
B)Anadolu’nun fethini hızlandırmışlardır.
C)Doğu’dan gelen Türkmenlere yurt sağlamışlardır.
D)Anadolu’yu Bayındır hale getirmişlerdir.
E)Anadolu’ya Türk-İslam kültürünü yaymışlardır.

12)Büyük Selçuklu Devletini siyasi ve kültürel bakımdan en parlak döneme ulaştıran devlet adamları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Melikşah     -     Nizamülmülk
B)Tuğrulbey   -     Çağrı Bey
C)Alparslan    -     Nizamülmülk
D)Selçuk Bey  -     Melikşah
E)Tuğrul Bey  -     Tutuş

13)Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devletinde görev alan ikta beylerinin görevlerinden biri değildir?
A)Asker beslemek
B)Güvenlik sağlamak
C)Üretimi artırıcı önlemler almak
D)Vergilerin düzenli toplanmasını sağlamak
E)Bulundukları bölgede olacak adli sorunları çözümlemek

14)Büyük Selçuklu Devletinde, Meliklerin illere vali olarak atanmalarıyla birlikte onlara yönetim ve askerlik işlerinde yardımcı olacak deneyimli kişiler görevlendirilirdi.
Bu yardımcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Emir-i Kebir
B)Atabey
C)Kadı
D)Subaşı
E)Niyabet-i Saltanat

15)Bir tarihçi yalnız Tebriz, Isfahan ve Nişabur’da mimari yapılar üzerinde inceleme yapıyorsa, aşağıdakilerden hangisi üzerinde çalışıyor demektir?
A)Bizans mimarisi
B)Türk-İslam mimarisi
C)Büyük Selçuklu dönemi mimarisi
D)Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi
E)Osmanlıların kuruluş dönemi mimarisi

16)Aşağıdakilerden hangisi, Türk – İslam devletlerinde yaygın olarak görülen “Külliye”nin tanımıdır?
A)Esnafı temsil eden en yetkili kurumdur.
B)Müslümanların mal varlığının bir kısmını hayır kurumlarına bağışlaması.
C)Kamu hukuku ve yönetim örgütü ile ilgili kurallardır.
D)Birden fazla amaca hizmet eden mimari yapıların genel adıdır.
E)Geleneksel Türk örfi hukukuna göre pazarda satışa sunulan mallardan alınan vergiler.

17)Anadolu Selçuklu Devletinde Divan teşkilatında yer alan dirliklerin dağıtımı ve yazım işlerini yapan pervanecinin görevlerini Osmanlı Devletinde yerine getiren Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Defterdar
B)Kazasker
C)Nişancı
D)Reis-ül Küttap
E)Vezir

CEVAP ANAHTARI:

1-E
2-A
3-E
4-D
5-C
6-E
7-D
8-A
9-B
10-C
11-B
12-A
13-E
14-B
15-C
16-D
17-C

1 3 1