Cevaplar

2013-01-23T16:42:04+02:00

5x5kaççç

10x52 kaççç

6x6kaçç

8x8kaçç

11x11kaçç

0
2013-01-23T16:45:02+02:00

1.
Eda, 3 etek ve 4 bluzu ile kaç farkl› tak›m k›yafet yapabilir?
A)
B)
C)
D)
3
4
7
12
2.
A
B
C
A flehrinden C flehrine gidecek bir kifli B flehrine u¤ramak kofluluyla kaç farkl›
yoldan gidebilir?
A)
B)
C)
D)
3.
4
7
11
12
Bir kesin olay›n olma olas›l›¤› kaçt›r?
A) 0
B) 1
4
1
C)
2
D) 1
4.
Bir imkans›z olay›n olma olas›l›¤› kaçt›r?
A) 0
B) 1
4
C) 1
2
D) 1
202
MATEMAT‹K 6
5.
Olabilecek tüm olas›l›klar hangi say›lar aras›ndad›r?
A)
B)
C)
D)
6.
- 1 ile 0
0 ile 1
- 2 ile 1
1 ile 2
6/A s›n›f›ndaki 16 k›z ve 19 erkek ö¤renci aras›ndan s›n›f baflkan› seçilecektir.
Seçilen baflkan›n, k›z ö¤renci olma olas›l›¤› kaçt›r?
A) 3
19
B) 16
35
C) 19
35
D) 16
19
7.
Gülden tebeflir ku

0