Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-07T18:49:34+03:00
Soy gazlarla eþ anlamlý olan, He (helyum), Ne (neon), Ar (argon), Kr (kripton), Xe (ksenon) ve Rn (radon) elementlerini içine alan periyodik sistemin 8. Grubu elementleri. Hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlý elektron düzenine sahip olduklarý için elektron alýþ-veriþi yapmazlar ve baþka elementlerle bileþme eðilimi göstermezler. Bu nedenle bu gazlara asal gaz ya da soy gaz adý verilmiþtir. Soy gaz atomlarýnýn birbirleriyle de bileþmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. Son yýllarda soy gazlarýn, katýlma ürünü türünden bazý bileþikler yaptýklarý anlaþýlmýþtýr. Ancak bu bileþikler çok sebatsýzdýr. Kolayca bozulurlar soy gazlar açýða çýkarlar. 8A gurubu elementlerinin en dýþ enerji seviyelerinde 8 elektron vardýr. periyodik cetvelde atom numarasýnýn büyüdükçe 8 elektrona kadar artýp tekrar bire düþtüðü anlaþýlýr.
4 3 4