Cevaplar

2013-01-28T20:16:44+02:00

S1) …………..; bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir.
S2) İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)
İletişim ve insan ilişkilerinde iyi olma (   )
Hatalara kesinlikle taviz vermemesi (   )
Eğitici ve öğretici bir tutum takınmaması (   )
Sorun çözme yeteneğinin iyi olması (   )
Zamanında ve doğru karar verebilme (   )
S3) Planlamanın temel aşamalarını yazın?
S4) Bir örgüt oluşturma veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler, bireyler ve işyerleri
arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ………………… denir.
S5) Uygulama biçimlerine göre plan çeşitlerini yazın?
S6) Komuta nedir kısaca tanımlayın?
S7) Yöneticilerin emir verirken dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır.(D/Y)
Emir tam olmalıdır. (    )
Emir çok açık olmalıdır. (    )
Emir, yapılan hizmetle ilgili olmalıdır. (    )
Etkili bir emirde ikna havası bulunmamalı dır. (    )
Emrin nedeni açıklanmamalıdır. (    )
S8) Denetim çeşitlerini yazın?
S9) Modern yönetim ve organizasyonda yönetici nasıl karar verir?
S10) Toplam kalite yönetiminde (TKY) müşteri nasıl tanımlanmıştır?


S1) …………..; bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir.
C1) YÖNETİÇİ; bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir.
S2) İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)
•İletişim ve insan ilişkilerinde iyi olma (   )
•Hatalara kesinlikle taviz vermemesi (   )
•Eğitici ve öğretici bir tutum takınmaması (   )
•Sorun çözme yeteneğinin iyi olması (   )
•Zamanında ve doğru karar verebilme (   )
C2) İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)
•İletişim ve insan ilişkilerinde iyi olma ( D  )
•Hatalara kesinlikle taviz vermemesi (  Y )
•Eğitici ve öğretici bir tutum takınmaması ( Y )
•Sorun çözme yeteneğinin iyi olması ( D  )
•Zamanında ve doğru karar verebilme (  D )
S3) Planlamanın temel aşamalarını yazın?
C3)  
•Amaçların tespit edilmesi
•Kaynaklar
•Yöntemler
•Denetim
S4) Bir örgüt oluşturma veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler, bireyler ve işyerleri
arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ………………… denir.
C4) Bir örgüt oluşturma veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler, bireyler ve işyerleri
arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ÖRGÜTLENME denir.
S5) Uygulama biçimlerine göre plan çeşitlerini yazın?
C5)
•Demokratik Planlar
•Zorlayıcı Planlar
S6) Komuta nedir kısaca tanımlayın?
C6) bir örgütte farklı kademelerdeki dikey ve dolaysız ilişkileri gösteren yapı türüdür.
S7) Yöneticilerin emir verirken dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır.(D/Y)
•Emir tam olmalıdır. (    )
•Emir çok açık olmalıdır. (    )
•Emir, yapılan hizmetle ilgili olmalıdır. (    )
•Etkili bir emirde ikna havası bulunmamalı dır. (    )
•Emrin nedeni açıklanmamalıdır. (    )
C7) Yöneticilerin emir verirken dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır.(D/Y)
•Emir tam olmalıdır. ( D   )
•Emir çok açık olmalıdır. (  D  )
•Emir, yapılan hizmetle ilgili olmalıdır. ( D   )
•Etkili bir emirde ikna havası bulunmamalı dır. (  Y  )
•Emrin nedeni açıklanmamalıdır. (  Y  )

S8) Denetim çeşitlerini yazın?
C8)  
•Gözlem
•Finansal Denetim
•İç Kontrol
S9) Modern yönetim ve organizasyonda yönetici nasıl karar verir?
C9 Modern yönetim ve organizasyonda yönetici, bilimin verilerine dayanarak, koordinasyon ve fikir alışverişi yapılan toplantılar sonucunda karar verir.
S10) Toplam kalite yönetiminde (TKY) müşteri nasıl tanımlanmıştır?
C10) iç müşteri ve dış müşteri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dış müşteri,
malın sunulduğu nihai tüketici, iç müşteri ise üretim aşamalarında katkısı olan ünitelerdir.

 

BUNLARI BULABİLDİM...............UMARIM İŞİNE YARAR...

1 5 1
2013-01-28T22:05:35+02:00

1.   Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahlak kuralı          B) Gelenek ve görenek
C) Görgü kuralı         D) Hukuk kuralı

2.   Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları      B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları       D) Gelenek ve görenekler

3.   Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek
B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak
D) Sözle sarkıntılık etmek

4.   Aşağıdaki tanışma kurallarından hangisi yanlıştır? 
A) Ast üste tanıştırılır
B) Bayan erkeğe tanıştırılır
C) Tek kişi gruba tanıştırılır
D) Küçük büyüğe tanıştırılır

5.   Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.

6.   I. Telefon eden önce karşısındakinin kendini tanıtmasını beklemeli
II. Yanlış numara çevrilmesi durumunda telefon hemen kapatılmalı
III. İş yerindeki telefon görüşmelerinde astın telefonu üste bağlanmalı
IV. Sabah 10.00’dan önce gece 22.00’den sonra telefon edilmemeli

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II. ve III.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.

7.   Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir
D) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır

8.   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kaç yılında insan hakları konusunda ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır?
A) 1879                  B) 1948
C) 1789                   D) 1961

9.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
C) Herkes eğitim hakkına sahiptir
D) Toplum adına özel hayata karışılabilir

10. Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler      B) Kültür
C) Görgü                             D) Töre

11. Bireylerin ayrıntıları algılayabilmesindeki duyarlılığına ne denir?
A) Koni                   B) Görsel keskinlik
C) Çubuk                 D) Görme

12. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre-Zaman-Uyarıcı
B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı
C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım
D) Kalıtım-Çevre-Zaman

13. Yemek yaparken burna gelen soğan kokusu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
A) Etkileşim              B) Uyarıcı
C) Kalıtım                 D) Organizma

14. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü                 B) Güdü
C) Şuur                   C) Gelişme

15. Dilin ön yanları aşağıdaki seçeneklerden hangisine duyarlıdır?
A) Tatlıya                B) Ekşiye
C) Tuzluya               D) Acıya

0