Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-29T17:52:18+02:00

Enerji Nedir ? 

Enerji kısaca tanımlamak gerekirse iş yapabilme gücü ve yeteneğidir. Skaler büyüklüktür. Toplamda 8 tane ana enerji türü bulunmaktadır. Bu türler ; potansiyel enerji, kinetik enerji, ısı enerjisi, ışık enerjisi, elektrik enerjisi, kimyasal enerji, nükleer enerji ve ses enerjisidir. Hiçbir enerji türü kaybolmaz. 

Potansiyel Enerji 

Bir madde veya cisimin konumu ve durumunu belli eden bu yüzden sahip olmuş olduğu enerji türüdür. Mesela havada durmak olan bir cisimde potansiyel enerji vardır. İp ile tavana asılan bir maddede potansiyel enerji vardır. Yükseliği bulunan gerilmiş veya sıkılmış bütün cisim ve maddelerde potansiyel enerji bulunmaktadır.

Kinetik Enerji Nedir 

Kinetik enerjinin oluşabilmesi için bir madde veya cisimin hareket etmesi gerekmektedir. Kinetik enerji hızı olan cisimlerin elde ettiği bir enerjidir. Kinetik enerjiye örnekler ; koşan bir çocuk, futbolda şut çekme anında giden top, veya dönen bir tekerlekte kinetik enerji vardır. 

Isı Enerjisi Nedir 

Cisim ve maddelerin sıcaklığı nedeniyle sahip oldukları bir enerji türüdür. Isısı yüksek yada düşük olan yani ılık olan bir maddede ısı enerjisi vardır. Ampul, elektrik sobası vs. gibi şeyler ısı enerjisine örnektir. 

Elektrik Enerjisi Nedir ? 

Cisim ve maddelerdeki elektrik sebebiyle oluşan enerji çeşitidir. 

Işık Enerjisi Nedir ? 
Işık enerjisi , karanlık bir yeri aydınlatan hertürlü cisimde olan bir enerji türüdür. Ampul, güneş, lamba vs. gibi cisimler Işık enerjisine örnek verilebilir. 

Kimyasal Enerji Nedir ? Madde ve cisimlerin kimyasal reaksiyonda bulunmasından sonra ortaya çıkan bir enerji türüdür. Yanma, yakma vs. gibi olaylar bir enerjidir ve bunlardan bir enerji açığa çıkartır. 

Nükleer Enerji Nedir 

Fisyon yada füzyon sonunda ortaya çıkar. Nükleer santrallerden fisyon ve füzyon ile elektrik elde eder. 

Ses Enerjisi Nedir ? 

Ses bir enerji türüdür. Anlaması kolay değildir. Bir örnekle açıklayalım ; mesela bir camın kırılma anındaki ses. Cam kırıldığı anda yüksek bir ses çıkar. Bu bir enerji türüdür. 

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-29T18:03:42+02:00
Sayfayı Düzenle   Yıldırım, enerji aktarımının oldukça görülebilir bir biçimidir...  Enerji nedir?

Enerji, İş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, fizikte bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir. İş (W), kuvvet (F) ve kuvvet etkisiyle cismin aldığı yol (x) ile gösterilirse, W= F.x olur. Kuvvet tatbik edilen cisimlerin hızları değişir. Bütün hareketli cisimler, hıza sahip oldukları için, aynı zamanda yukarıdaki iş tarifinden gidilerek enerjiye sahip oldukları da çıkarılabilir. Yani, hıza sahip olan cisimler zinde bir kuvvetin sahipidirler. Bu kuvvetle iş yapabilirler. Hızla çarpışan iki şişenin birbirini kırması, sahip oldukları enerji sebebiyledir. Hareketli cisimlerin sahip oldukları bu enerjiye "kinetik enerji" denir. Kinetik enerji, o cismin kütlesi ile hızının karesinin çarpımının yarısına eşit olur (E= 1/2 mv2 ). Sürtünmesiz bir ortamda duran bir cisim bir (F) kuvvetinin etkisiyle harekete geçer ve bir (x) yolu sonunda (v) hızını kazanırsa, kuvvetin yaptığ iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşit olur (F.x= 1/2 mv2 ). Eğer kuvvet, hareketli cisme tesir etti ise, o zaman o cisim üzerine yapılan iş, o cismin kinetik enerjisindeki değişmeye eşittir

Potansiyel enerji: Cisimlerin durumları sebebiyle iş yapabilecek halde olmalarıdır. Yer çekimi potansiyel enerjisi, yerin çekim kuvveti etkisindeki cisimlerin, yerden belli bir yükseklikte bulunmaları ile sahip oldukları enerjidir. Yapabilecekleri iş, kütlelerin, yerçekimi ivmesi ve bulundukları yüksekliğin çarpımıyla verilir. Potansiyel enerji= m.g.h ifadesinde, g yerçekimi ivmesini gösterir ve değeri sabittir. Esnek cisimler kuvvet tatbiki ile sıkışma ve uzama yapabildikleri için, potansiyel enerjiye sahip olabilirler. Yani, bir kuvvet sebebi ile üzerlerine yapılan işi, potansiyel enerji olarak depo edebilirler. Bir yayın biriktirdiği potansiyel enerji, esnekliğini gösteren sabit bir sayı ile uzama ve sıkışma miktarının karesinin çarpımının yarısı ile verilir. E= 1/2 k.x2 formülünde k sabitine, yay sabiti denir ve yayın sertlik derecesini gösterir.


ALINTI

 

Enerji Çeşitleri Nelerdir

ENERJİ NEDİR ?
Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir.

Hareket gibi enerji de Fizik biliminin en önemli unsurlarından biridir. Enerji, kimya enerjisi ya da fizik enerjisi şeklinde olabilir. Bir maddenin yanması, bir kimya enerjisi sağlar. Yanma sonucunda meydana gelen ısı, ışık birer enerji çeşididir. Ayrıca, fiziksel değişmelerle de enerji elde edilir.

Bütün enerji şekilleri ikiye bölünür:

Potansiyel enerji; Kinetik enerji;

Bunlara,”durum enerjisi” “hareket enerjisi” de denebilir.
Ok atmak için bir yayı iyice gerdiğinizi düşünün. Bu yayda bir potansiyel enerji vardır. Kurulmuş bir saat zembereğin de, doldurulmuş bir tüfekte de potansiyel enerji bulunur.

Kinetik enerji ise, cisimlerin hareket halinde bulunmaları yüzünden doğan enerjidir. Gerilmiş yay, oku fırlatınca, dolu tüfek patlayınca, saat zembereği boşalınca bunlardaki potansiyel enerji, hareket enerjisine dönüşür.

Enerji şekilleri bir halden öbür hale dönebilir. Mesela, kırda bir taş attığımızı düşünelim. Havada uçmakta olan taşın kinetik bir enerjisi vardır. Taş düşünce bu enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Onu alıp yeniden atmaya hazırlanınca taştan yeniden kinetik enerji doğar. Kömürdeki kimyasal enerji, kömür yanınca ısı enerjisi haline gelir. İstim denen kızgın su buharındaki enerji bir buhar makinesinin kolunu iterek mekanik enerji olur.

ENERJİ KAYNAKLARI

Bilim ve teknik ilerledikçe çok değişik kaynaklardan enerji elde etmeyi başarmaktayız. İnsanlar başlangıçta sadece doğal ve basit yollarla enerji elde etmişlerdir
Günümüzde enerji elde edilen başlıca kaynaklar şunlardır:

İnsan gücü, Hayvan gücü, Rüzgar gücü, Odun,kömür gibi katı yakıtlar, Petrol, 6. Gaz, Su (baraj), Sıcak su kaynakları, 9. Su buharı, Uranyum madeni, Güneş.


RÜZGAR ENERJİSİ

Yel değirmenlerinde ve rüzgar jeneratörlerinde olduğu gibi, rüzgar gücü kullanılarak enerji üretimi.

Geçmişte kullanımı su pompajı ile sınırlı olan rüzgar enerjisinin, günümüzde elektrik üretim amacı ile kullanımı ön plana çıkmıştır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, konvansiyonel enerji kaynaklarıyla ekonomik olarak yarışabilir duruma gelmiştir.

Türkiye'de son iki yıl içinde 26 rüzgar santralı kurma başvurusu yapılmıştır. Bu da konunun Türkiye gündeminde yer aldığının bir göstergesidir. Ülkemizde var olan rüzgar potansiyelinden yararlanarak elektrik enerjisi üretilmesi için “Ulusal Rüzgar Enerjisi Programı” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Bu programda 10 yıllık bir dönem için politikalar, hedefler, yatırımlar, teşvikler ve Ar-Ge konuları yer almalıdır.

Öncelikli olarak, elektrik üretimine uygun rüzgar kaynakları potansiyelinin tam olarak belirlenmesi için sürdürülen rüzgar ölçüm çalışmaları hızlandırılıp sonuçlar bir veri tabanında toplanmalı ve Türkiye rüzgar atlası oluşturulmalıdır. Ancak, bunların yanı sıra, yeterli teknolojik seviyeye kısa sürede ulaşabilmemiz için gerekli yasal mevzuat da hızla tamamlanmalıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı “Yap-İşlet (BO) Modeli ile Kurulacak ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Çalışacak Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın gerekli düzenlemeler yapılarak, en kısa zamanda çıkarılması yararlı olacaktır.

 

 

1 5 1