Cevaplar

2013-01-31T00:38:39+02:00
1.Soru Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?  F2O3  F2  Nacl  K2S 2.Soru

4Zn + HNO3 + 9HCl                               4ZnCl2 + X + 3H2O        Eşitlenmiş denklemde X ile

         gösterilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cl O H N 3.Soru

Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

         

RNA DNA ATP Çekirdekte 4.Soru

Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?

Proton ve nötronlar Nötron ve elektron Proton ve elektronlar Elektronlar 5.Soru

12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

 TX Z2X TZ2 İyonik İyonik Kovalent  İyonik Kovalent İyonik  Kovalent İyonik Kovalent  Kovalent Kovalent İyonik 6.Soru

19K  atomu ile   17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile ilgili       olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I-        Formülü KCl’ dir.

            II-      İyonik bağlıdır.

            III-    Kovalent bağlıdır.

I II I-II I-III 7.Soru

pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar. H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır Asidik özellik gösterir. Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar. 8.Soru

Un,kıyma,tuz,yumurta,yağ kullanılarak börek yapılıyor.Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülürse,börek ne olarak adlandırılabilir?

Reaksiyona giren madde Ürün Reaksiyon türü Katalizör 9.Soru

Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?

I.                   Çözeltiye demir metali atmak

II.               Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek

Turnusol kağıdı etkisine bakmak

Yalnız II I-III II-III I-II-III 10.Soru

Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur?

1 2 3 4 11.Soru

Aşağıda pH değeri verilen maddelerden hangisi asit özelliği gösterir?

pH=7 pH=3 pH=9 pH=13 12.Soru

0         X           Y                 7                            Z        14              

 

 

Cu    +   H2SO4                  CuSO4  + SO2            +    XH2O 

Yukarıdaki tepkime uygun katsayılarla denkleştirildiğinde X ne olur?

5 4 3 2 13.Soru

Madde

pH değeri

Sabun

11

Saf Su

7

Deniz Suyu

8,2

Limon Suyu

6

Yukarıda bazı maddelere ait pH değerleri verilmiştir. Buna göre; hangisi asidik özellik gösterir?

Limon Suyu Saf Su Deniz Suyu Sabun 14.Soru

Aşağıda verilen maddelerden hangisi inorganiktir?

A) Yağ                     B) Nişasta                  C) Protein                    D) Su             Yağ Nişasta Protein Su 15.Soru

Nişasta, iyot çözeltisi ile mavi-mor renk verir.

      Buna göre; aşağıda verilen besinlerden hangisinin üzerine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi-mor renk oluşur?

Ceviz Tavuk eti Süt Patates 16.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi papatya ve tavşan için ortak bir özelliktir?

 

Hücrelerden oluşma Fotosentez yapma Aktif hareket etme Oksijensiz solunum yapma 17.Soru

Guatr hastalığı aşağıda verilen minerallerin hangisinin eksikliğinde meydana gelir?

İyot Klor Demir Kalsiyum 18.Soru

             I. Yapı taşları aminoasitlerdir

            II. Her canlının protein yapısı farklıdır.

            III. Yapıcı ve onarıcı olarak görev yaparlar.

Proteinlerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur Yalnız I I ve II II ve III I, II, III 19.Soru Aşağıdaki organellerden hangileri aynı hücrede birlikte bulunmaz? Sentrozom – Kromoplast Lizozom – Hücre zarı Koful – Kloroplast Ribozom – Hücre çeperi 20.Soru

Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörlerden;

      I. CO2 miktarı

     II. Işık şiddeti

     III. Sıcaklık

faktörlerinden hangilerinin artması, fotosentez hızının önce artmasına sonra sabit kalmasına sebep olur?

Yalnız I I veII I ve III I, II, III 21.Soru

Element

Kütle No

Nötron

Proton

A

38

-

18

B

26

-

8

C

36

18

-

D

37

20

-

Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izoton; proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atomlar denir.

Yukarıdaki bilgiye göre çizelgedeki elementlerden hangileri birbirinin izotonu ve izotopudur?

     İzoton                      İzotop

 B-C A-C  A-C B-D  A-D A-C  C-D B-C 22.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşiktir?

Oksijen Demir Gümüş Su 23.Soru 9X-1 ile 24Y+2    iyonlarının elektron sayıları birbirine eşittir. Buna göre; hangisi yanlıştır X-1 iyonunun 10 elektronu vardır. Y’nin atom numarası 12’dir Nötr X ve Y atomlarının toplam elektron sayısı 23’tür Y’nin nötron sayısı 12’dir. 24.Soru

1Agrubundaki elementler hangi yönleriyle birbirine benzer?

 

 

Son yörüngelerdeki elektron sayısı Kütle numaraları Atom numaraları Elektron sayıları 25.Soru

Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişme olur?

Gökkuşağının oluşması Göl suyunun buharlaşması Tren raylarının yazın uzayıp, kışın kısalması Elmanın çürümesi  

 

1 1 1