Cevaplar

2013-01-31T17:30:35+02:00

madde kaç farklı şekilde görülür?

plazma

katı

sıvı

gaz (4)
I.Üzümden sirke elde edilmesi
II.Şekerin suda çözünmesi
III.Buzun suya dönüşümü
Yukarıdakilerden hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II

D)II ve III
E)I,II,III
Çözüm:*Üzümün mayalanması sonucu sirke elde edilir.Üzüm ile sirkenin kimyasal özellkileri farklıdır.Bu olayda hem kimyasal hem fiziksel değişme olmuştur.I. öncül
yanlıştır.
*Şeker katı sıvı ya da sulu halde yine şeker özelliği gösterir.Şekerin suda çözünmesinde yalnız fiziksel değişme olmuştur.
II. öncül doğrudur.
*Buz suyun katılaşmış halidir.Buzun eriyerek suya dönüşmesinde yalnızca fiziksel değişme meydana gelir.

(D)
X'in Erime noktası: -5 /Kaynama noktası:35
Y'nin Erime noktası:12 /Kaynama noktası:78
Z'nin Erime noktası:9 /Kaynama noktası:12
Yukarıdaki değerlere göre 10 C sıcaklıkta hangi maddeler sıvı halde bulunur?
A)Yalnız
X
B)Yalnız Z
C)X ve Z
D)X ve Y
E)Y ve Z
Çözüm:Maddenin sıvı halde bulunması için sıcaklığının erime noktasına eşit ya da büyük ve kaynama noktasına eşit ya da küçük olması gerekir.
10 C sıcaklıkta;
X sıvı Y katı Z sıvı hallerinde bulunacaktır. (C)

4.
I.Donma noktası
II.Özkütle
III.Esneklik
Yukaridakilerden hangileri sıvılar için ayırt edici özelliktir
A)Yalnız
I
B)Yalnız
II
C)
I ve II
D)
II ve III
E)
I,II,III
Çözüm:*Sıvı maddelerin katılaşma özelliği vardır.Katılaşması için donması gerekir.
I. öncül doğrudur.
*Her saf maddenin belli bir özkütlesi vardır.Maddenin katı sıvı ve gaz hallerinde özkütlesi belirlidir.
II. öncül doğrudur.
*Sıvı maddeler çok az esnemelerine rağmen esneklikleri ayırt edici olarak kabul edilmemektedir.
III. öncül yanlıştır. (C)

5.
*X maddesi için esneklik ayırt edici bir özellik değildir.
Buna göre X için;
I.Gaz halindedir.
II.Bileşiktir.
III.Homojendir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A)Yalnız
I
B)Yalnız
III
C)
I ve II
D)
I ve III
E)
I,II,III
Çözüm:*Esneklik sıvı ve gaz maddeler için ayırt edici özellik değildir.X maddesi gaz olabilir.Ancak sıvı da olabilir.
I. öncül kesin değildir.
*Katı haldeki saf bir madde element ya da bileşik olabilir.Bunun için
II. öncül kesinlik belirtmemektedir.
*X maddesi saf olduğundan homojendir.Bütün saf maddeler homojendir.
III. öncül doğrudur. (B)
X katısının sudaki çözünürlüğünün artırılması için
I.Sıcaklığı artırmak
II.Katıyı toz haline getirmek
III.Karıştırarak çözmek
işlemlerinin hangilerinden yararlanılabilir?
A)Yalnız
I
B)Yalnız
II
C)
I ve II
D)
II ve III
E)
I,II,III
Çözüm:*Çözünürlük sıcaklık ile değişir.X katısının çözünürlüğünü değiştirmek için sıcaklığın artırılmasından yararlanılabilir.
I. öncül uygundur.
*Katının temas yüzeyinin artırılması ya da çözünme sırasında karıştırmak çözünürlüğü değiştirmez.
II. ve III. öncül yanlıştır.

Cevap A

Saf suda sabit sıcaklıkta bir miktar yemek tuzu çözülürse
I.Yoğunluk
II.Sıvının fiziksel özelliği
III.Kimyasal özelliği
niceliklerinden hangileri değişir?
A)Yalnız
I
B)Yalnız
III
C)
I ve II
D)
I ve III
E)
I,II,III
Çözüm:*Yemek tuzu katı olduğundan suda çözündüğünde suyun daha yoğun olmasını sağlar.Bu da özkütlenin artmasına neden olur.
I. öncül doğrudur.*Saf su ile yemek tuzu-su karışımının tadıözkütlesi gibi fiziksel özellikleri farklıdır.II. öncül doğrudur.
*Saf su ile tuzlu suyun kimyasal özellikleri farklıdır.Elimizdeki bir yaraya saf su dökünce birşey olmaz ama tuzlu su dökünce yanma olur.
III. öncül doğrudur.

Cevap E

100 mL suda daha fazla CO2 gazı çözebilmek için
I.Sıcaklık artırılmalıdır.
II.Basınç artırılmalıdır.
III.Basınç azaltılmalıdır.
işlemlerinden hangilerinden yararlanılabilir?
A)Yalnız
I
B)Yalnız
II
C)
I ve II
D)
II ve III
E)
I,II,III

Çözüm:*Sıcaklık artırılınca gazların çözünürlüğü azalır.
I. öncül yanlıştır.
*Gaza uygulanan basınç arttıkça gazsıvılaşma yönünü tercih edeceğinden çözünürlüğü azalacaktır.
II. öncül doğrudur.
*Gaz maddeye basınç uygulanırsa tanecikler birbirine yaklaşır ve sıvılaşır.Gazın sudaki çözünürlüğünü artırmak için basınç artırılmalıdır.
III. öncül yanlıştır.
Cevap B

 

9.
X tuzunun 20 C'de çözünürlüğü 20g/100g sudur.buna göre 20 C'deki 360 gr doygun çözeli kaç gram X tuzu içerir?
Çözüm:20 C'deki çözünürlüğü 20g/100g olan X tuzu aynı sıcaklıkta 100g suda 20g çözünerek 120g doygun çözelti oluşturacak demektir.

120g çözeltide 20g X tuzu varsa

 

360g çözeltide x g X tuzu vardır
_______________________________________
x=60g

 

10.
İki ayrı kapta farklı miktarlarda su bulunmaktadır.Bu kaplarda potasyum nitra çözülürken çözünebilen potasyum nitratın miktarlarının farklı olması
I.Su miktarlarının farklı olması
II.Su sıcaklıklarının farklı olması
III.Çözünen potasyum nitratın tanecik büyüklüklerinin farklı olması
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A)Yalnız
I
B)
I ve II
C)
I ve III
D)
II ve III
E)
I,II,III

Çözüm:
*Bir maddenin çözünürlüğü çözücü ve çözünen cinsine sıcaklığa ve gaz ise basınca bağlıdır.
Aynı çözücünün farklı miktarlarında bir madde farklı miktarlarda çözülür.
I. öncül doğrudur.
Sıcaklık çözünebilen madde miktarlarını değiştirir.
II. öncül doğrudur.
Bir maddenin temas yüzeyinden farklı olması veya çözücünün karıştırılması gibi etkenler çözünebilen madde miktarını değilçözünme hızını etkiler.
III. öncül yanlıştır.

Cevap B  

 

 


 

 


 

 

1 5 1