I. Dünya savaşı yıllarında anadolunun genel durumu? --mondros mütarekesinin bir ateşkes ant. olmasına rağmen 25 maddeden oluşmasının sebepleri hakkında düşünceleriniz neler? --1919-1920'li yıllarda işgale uğrayan herhangi bir yerde bu işgale yapılan mücadele hakkında bir araştırma.--atatürk'ün milli mücadeleye başlamadan öncehalkı genelgelerle aydınlatması ve kongreler düzenlemesiye ilgili düşünceleriniz nelerdir?--osmanlı saltanat sistemini dikkate aldığınızda TBMM'nin açılışıyla ilgili düşünceleriniz ?--Sevr ant. nın uygulanması hali,nde gelişecek durum ve ortamın nasıl olabileceği ile ilgili düşünceleriniz neler??? (LÜTFENN YARDIMM EDİNNN :ı )

1

Cevaplar

2012-10-07T20:16:46+03:00

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli AgamemPosture analysis: Lower extremities, mild postured at hip joint in outer rotationnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.

Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımından sonra kurulan Türkiye'nin çerçevesini çizen ilk uluslararası belge olarak önem taşır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan Misak-ı Milli Beyannamesinin birinci maddesi, "30 Ekim 1918 tarihli anlaşmanın çizdiği hudutlar dahilinde, dinen, ırkan ve emelen müttehit [birleşik] Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskûn bulunan aksamın tamamı, fiilen ve hükmen gayrı kabil-i tecezzi bir küldür [bölünmez bir bütündür]." demek suretiyle, Milli Mücadele'nin hedefi olan ulusal varlığı Mondros Ateşkes Anlaşmasına gönderme yaparak tanımlar.

2 2 2