Cevaplar

2013-02-03T00:15:57+02:00

1-Mg+2NHO3 = Mg(NO3)2+H2

 

2-C5H10(OH)2 +2 O2 = 5CO2+6H2O

 

3- 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4+2H20

4 ü yapamdm.

0