Cevaplar

2013-02-04T14:36:09+02:00

Türk–Çinli ilişkilerinin başlangıç tarihi, milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır.

Bu ilişkiler, bazen savaş bazen de dostluk içinde devam etmiştir. Ancak iki ulusun dost gözüktüğü dönemlerde de Çin, Türk ülkelerini ele geçirme düşüncesinden vazgeçmemiştir. Türk devletleri ile Çin arasındaki politik ilişkiler genelde düşmanca olmuştur. Türk-Çin ilişkilerindeki rekabetin en önemli nedeni, her iki milletin de Orta Asya’da tek başına egemen olmak istemeleridir. Önemli bir gelir kaynağı olan İpek yolunahakim olma isteği de ilişkileri belirleyen ekonomik sebeptir.

Türk devletleri Çinliler üzerine İpek Yolu’na hakim olmak için ve Türklerin ihtiyacı olan ipek, buğday ve pirinci temin etmek için sürekli saldırılar düzenlemişlerdir. Tarihte Türklerin Çin'i fethetmek yerine vergiye bağlamayı tercih etmelerinin sebebi Çin'in büyüklüğü ve Çin'in yerleşik kültürünün Türk kültürünü asimile etmesi çekincesi olmuştur.

Çinliler Türk akınlarına karşılık Çin Seddi’ni inşa ederek; ordularında Türkleri örnek almışlardır. Çinli prensesler, Türk hakanları ile evlendirilerek Türklerle direkt bağlantı kurma yollarını aramışlardır. İpek Yolu hakimiyeti için Türkler aleyhine çevredeki diğer devletlerle birleşmişlerdir. TürklereBudizm'i benimsetmeye çalışarak onların savaşçılığını yok etmeye çalışmışlar ve Orta Asya Veraset Sistemi'ni lehlerinde kullanarak Türk ülkelerinin kısa sürede parçalanmasını amaçlamışlardır.

18. yüzyıldan sonra Orta Asya'da yaşayan Türk boyları'nın hanlık örgütlenmelerinden devlet yapısına geçemememeleri ve tek çatı altında toplanamamaları bölgede Çin hakimiyetine zemin hazırlamıştır. Çinliler Doğu Türkistan'ı kendi toprakları içlerine katmışlardır.

Tarihte Çin kültürü; şehircilik alanında, tarım alanında ve felsefi alanda Türkleri etkilemiştir. Türk kültürü ise askeri teşkilatta, kıyafette, takvimde, Göktanrı inancıyla Çinlileri etkilemiştir.

0