Cevaplar

2012-10-07T21:34:42+03:00

PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
a. Betimleyici ve Tanımlayıcı Yöntemler
b. Deneysel Yöntemler
c. İstatistiksel Yöntemler
Deneysel Yöntemler
Deney, incelenmek istenen olayın araştırmacı tarafın¬dan yapay olarak hazırlanan koşullarda (çoğunlukla laboratuvarlarda) oluşturulmasıdır. Deneysel yöntemin amacı, olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini belirle¬mektir. İnsan davranışlarını inceleyen psikoloji de de¬neysel yöntemi oldukça sık kullanır. Doğa bilimlerinde olduğu gibi, psikolojiye konu olan olaylar arasında da se¬bep-sonuç ilişkisi vardır. Deneysel yöntem, bu sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarma çabasındadır.
Psikolojik olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri, fizik, kimya, biyoloji bilimlerindeki kesinliği taşımaz. Çünkü insan davranışlarında bireyin biyolojik özellikleri, geç¬miş yaşantıları, o an içinde bulunduğu içsel durum, yaşa¬dığı çevre gibi pek çok etken söz konusudur ve bu etken¬lerin her biri farklı bireyleri, farklı şekilde etkiler.
Deneysel yöntemin aşamaları 
Deneysel yöntemin psikolojideki uygulamalarını anlaya¬bilmek için bilimsel araştırmalarda izlenen genel meto¬dun ve bazı kavramların bilinmesi gerekir. Bilimsel araştırmalarda izlenen yol kısaca;
Gözlem --> Hipotez (Varsayım) --> Deney --> Yasa (Genelleme) şeklindedir.
Gözlem: Araştırmacının olayı nesnel ve sistemli bir şe¬kilde incelemesidir.
Örnek: Sessiz bir ortamda çalışan öğrenciler, daha başarılı ol¬maktadır.
Hipotez (Varsayım): Olayın sebebi hakkında yapılan, doğruluğu henüz ispatlanmamış geçici açıklamalardır.
Örnek: Öğrencilerin zeka ve okul başarı düzeyleri denk olmak koşuluyla, çeşitli uyarılardan arındırılmış bir çalışma orta¬mı, okuduğunu anlama oranını artırır.
Deney: Hipotezin doğruluğunu ispatlamak veya çürüt¬mek amacıyla yapılan çalışmalardır.
Örnek: Zeka ve okul başarıları denk 2 grup öğrenciden 1. grup sessiz bir ortamda, 2. grup gürültülü bir odada aynı ma¬kaleyi okuyorlar. Daha sonra onlara, okudukları makaley¬le ilgili sorular soruluyor. 1. gruptaki öğrencilerin daha ba¬şarılı olduğu görülüyor.
Hipotez desteklenmiştir (doğrulanmıştır). O halde, uya¬ranlardan arındırılmış bir ortamın okunanı anlamayı ve dolayısıyla başarıyı artırdığını söyleyebiliriz.
Yasa (Genelleme): Olaylar arasındaki düzenli ilişkiyi saptayan ve bir durumun zorunlu olduğunu ifade eden önermelerdir. Yasalar olayların gidişinde bir değişmezlik ve zorunluluk olduğunu ifade eder, olağan dışına yer vermez. 
Örnek: Normal basınç altında su 100 °C de kay¬nar.
Değişken: Yaş, cinsiyet, zeka gibi deneyden deneye farklı değerler alabilen nesneler, durumlar ve özellikler¬dir. Değişkenler ikiye ayrılır:
Bağımsız Değişken: Araştırmacının denetimi altında değerleri değiştirilen ve araştırmada etkisi incelenen faktördür.
Bağımlı Değişken: Araştırmacının denetiminde ol¬mayan, bağımsız değişkenin aldığı değerlere göre deği¬şim gösteren faktördür. 
Ara Değişken : Bağımsız değişken dışında sonucu etkileyen faktörlere ara değişken denir. Başka bir deyişle, bağımsız ve bağımlı değişken arasındadır.
Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kuran deneysel yöntemde, bağımsız değişken olayın sebebini, bağımlı de¬ğişken ise olayın sonucunu gösterir.
Etkisi araştırılan (bağımsız) değişken, araştırmacının de¬neydeki gruplara farklı şekillerde veya farklı düzeylerde uyguladığı değişkendir.
Örneğin, uykusuzluğun zihinsel faaliyetler üzerindeki et¬kisinin incelendiği bir araştırmayı ele alalım. Bu araştır¬mada zihinsel faaliyetler üzerinde etkisi olduğu düşünü¬len "uykusuzluk" bağımsız değişken, uykusuzluktan et¬kileneceği düşünülen "zihinsel faaliyetler" ise bağımlı değişken olur. Deneysel yöntem bize sebep-sonuç iliş¬kisini verdiğine göre, bu araştırmada "uykusuzluk" se¬bep, "zihinsel faaliyetler" ise sonuçtur.
Daha önceki örneği ele alırsak, çalışma ortamındaki gürül¬tü veya sessizlik bağımsız değişken, okuduğunu anla¬ma oranı ve başarı ise bağımlı değişkendir.
Deney ve Kontrol Grupları: Psikoloji deneylerinde ge¬nellikle iki grup kullanılır: Deney ve kontrol grupları.
Deney Grubu: Etkisi incelenmek istenen bağımsız değişkenin, araştırmacının kontrolü altında uygulandığı gruptur.
Kontrol Grubu: Günlük yaşam koşullarının değiştiril¬mediği, bağımsız değişkenin uygulanmadığı gruptur.

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-07T21:36:03+03:00
Milgram deneyi ni yazabilirsin .)
1 5 1