Cevaplar

2012-10-07T21:34:53+03:00

Özet
Türk-İslam devleti olması nedeniyle İslam hukukuna dayanan Osmanlı Devleti, aynı
zamanda eski Türk devlet geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamalarını
da içine alan bir devlet yönetim anlayışına sahipti. Osmanlı Devleti’nde bütün teşkilat,
Padişahın mutlak ve ortak olunamaz egemenliğini gerçekleştirmek üzere kurulmuştu.
Hükümet, eyaletlerin yönetimi ve ordu doğrudan Padişaha bağlı bir bütün olarak
teşkilatlandırılmıştı. Bu bütünün merkezinde Padişah ve saray teşkilatı bulunuyordu. Merkez
teşkilatı denildiğinde Padişah, vezir-i azam, saray, Divan-ı Hümayun ve ordu kurumları akla
gelmektedir. Ayrıca Osmanlı devlet yönetiminin temel kurumlarından biri olan kul sistemi ile
de, merkezî otoritenin imparatorluğun merkezi olan saraydan ülkenin uzak köşelerine kadar
gerçekleştirilmesi sağlanıyordu. Bu çalışmada, Osmanlı Klasik Döneminde devlet kavramı
ve sistemi, yönetim anlayışı, hukukî yapı, merkezî yönetim yapısı, Divan-ı Hümayun, tımar
ve kul sistemleri ve ilk teşkilat ve kurumsallaşma faaliyetlerine dair bilgi ve düşüncelere yer

0