Cevaplar

2013-02-08T13:39:32+02:00

ilk hamse sahibi ali şir nevaidir

1 5 1
2013-02-08T13:39:45+02:00

* İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
* İlk yazılı eser ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
* İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
* Bilinen ilk Türk şairi : Aprınçur Tigin
* İlk mesnevi Türkçe yazılan ilk kitap ilk siyasetnâme ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
* İlk Türk dili sözlüğü : Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
* İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami – Kamus-ı Türki
* İlk Tezkire (biyografik eser) : Mecalisü’n Nefais – Ali Şir Nevâi
* İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
* İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
* İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
* Tasavvuf konulu ilk şiirler ve tekke şiirinin babası : Divan- ı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi
* Fabl türü ilk eser: Harnâme – Şeyhi
* İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı
* Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı
* Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
* İlk divan şairi: Hoca Dehhani
* Şarkı nazım şeklini oluşturan: NEDİM
* Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
* Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
* İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
* İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Âlam
* Dünya Edebiyatında ilk önemli roman örneği Cervantes’in Don Kişot adlı eseridir.
* İlk ROMAN çevirisi: Yusuf Kamil Paşa / Fenelon’dan Telemak /1859
* Şiire ilk kez müstakil ad koyan şair: ŞİNASİ
* İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat 1872
* İlk edebi roman: İntibah / Namık Kemal 1876
* İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi  A. Mithat / Yeniçeri
* İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
* İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
* İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
* İlk psikolojik roman denemesi: Zehra – Nabizâde Nazım
* İlk gerçekçi (realist) romancı Romanları ile Halit Ziya Uşaklıgil
* İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım – Muhaderat
* En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye Koğuşu
* Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek

1 5 1