Cevaplar

2013-02-08T14:10:34+02:00

İyonya Anadolu'da bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine Antik Çağ'da verilen addır.
Bölgede bulunan 12 bağımsız sahil kenti (Kuzeyden Güneye) Phokai (Foça), Klazomenai, Erythrai, Teos, Kolophon, Lebedos, Ephesos (Efes), Priene, Myos ve Miletos (Milet) ile birlikte (halen Yunanistan'a ait olan) Khios (Sakız) ve Samos (Sisam) ada kentleri idi. Bu kentler M.Ö. 1000 dolayında Yunanistan'dan gelen Dorlardan kaçan Akalar tarafından kurulmuş 12 bağımsız şehir devletidir.

MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda İyon kentleri (özellikle bunların en önemlileri olan Ephsesos, Miletos ve Samos)tüm Akdeniz havzası üzerinde güçlü bir ticari egemenlik kurdular; bilim, sanat ve felsefe alanında, daha sonra gelişen Yunan ve Roma uygarlıklarının temeli olarak kabul edilen büyük başarılara imza attılar. başkenti efes millet

İyonya M.Ö. 546 yılında Pers (İran) egemenliğine girdi. 502-496 yıllarındaki İyonya İsyanı'nın yenilgisinden sonra yıkıma uğrayarak önemini ve gücünü kaybetti. M.Ö. 133'ten sonra Efes ve Milet, Roma İmparatorluğunun Asia eyaletinin önemli kentleri olarak yeniden kalkındılarsa da, M.Ö. 6. yüzyıldaki kültürel ve siyasi önemlerine tekrar kavuşamadılar.


Eski Farsça "İonan" adı, Perslerin İyonyalılara vediği isimdi. Farsça ve Arapça'dan Türkçeye Yunan biçiminde geçen bu ad, daha sonra Helen ulusunun tümü için İslam kültürel dairesindeki ulusların kullandığı ad oldu.

İyonya'da Siyasi Yapı 
Siyasal yapılanmaları bağımsız şehir devleti şeklinde idi. Şehir devletlerinin temsilcileri "Panionion" adlı kutsal alanda (halen Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da) dini ve siyasi amaçlar için dönemsel olarak toplanmakla birlikte, hiçbir zaman ortak bir siyasi yapıda bir araya gelmediler.Hiç bir zaman bir araya gelmedikleri için ortak karar aldıkları bir yerde yoktur.Tüm Karadeniz, Kuzey Ege, Güney İtalya ve Sicilya sahillerinde çok sayıda koloni kurarak Akdeniz havzasındaki ticari üstünlüklerini geliştirdiler. Amasra, Sinop, Trabzon, Batum, Kefe, Varna, Enez, Napoli, Sirakuza, Marsilya, Nis gibi birçok kent ilk kez İyonyalılar tarafından kolonize edildi.
İyon şehir devletlerinin başında en eski dönemde krallar bulunuyordu. MÖ 7. yüzyılda halkın seçtiği kişiler, meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar. 6. yüzyılda seçim yoluyla iktidarı ele geçiren güçlü yöneticiler tiranlık düzenini kurdular.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-08T14:10:46+02:00

İyonyalıların Özellikleri Nelerdir?

· M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.

· Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

· En önemli İyon şehirleri İzmirEfesMiletFoça’dır.

· Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.

· İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla LidyalılarınPerslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.

 
1 Türkiye'nin Tarih Öncesi Dönemlerini Aydınlatan Merkezler

Anadolu:

Küçük Asya İlk çağlardan itibaren Anadolu'ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen "Anatolia" denirdi Anadolu, bir yarımada oluşu, uygun iklimi, doğal yapısı sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmuştur Bu sebeple Anadolu'nun geçmişi Yontma Taş Devri'ne kadar ulaşır

Karain ve Beldibi mağaraları, Çayönü, Çatalhöyük, Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük, Anadolu'nun tarih öncesi geçmişini aydınlatan önemli merkezleridir

Eski çağlardan beri birçok kavim Anadoluya göç ederek yerleşmiş veya Anadolu'yu işgal etmişlerdir

Bunların başlıcaları:Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılardır

Henüz yazının bilinmediği döneme tarih öncesi çağlar (prehistorik) denir

Tarih Öncesi Çağlar (Prehistorik Devirler):

1 Taş Çağı

Üç dönemde incelenir

a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağı) > (MÖ 600000 -10000)

b) Orta Taş / Yonta Taş (Mezolitik Çağı) > (MÖ 10000 - 8000)

c) Cilâlı Taş / Yeni Taş (Neolitik Çağı) > (MÖ 8000 - 5500)


a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağı) (MÖ 600000 -10000)

Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir

Ağaç kovuklarında, mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla, avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir (Avcı ve toplayıcı)

Türkiye'de Eski Taş Devri:
Antalya'da Karain, Beldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu'da bu döneme ait önemli merkezlerdir


b) Orta Taş / Yonta Taş (Mezolitik Çağı) (MÖ 10000 - 8000)

İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir

Hayvanlar evcilleştirilmiştir

Buzul çağları sona ermiş, yeryüzündeki iklim koşulları günümüz iklimine dönmeye başlamıştır

Türkiye'de Orta Taş Devri:
Antalya'da Beldibi Mağarası, Göller yöresinde Bardiz, Samsun'da Tekkeköy, Ankara çevresinde Macunköy bu devre ait önemli merkezlerdir


c) Cilâlı Taş / Yeni Taş (Neolitik Çağı) (MÖ 8000 - 5500)

Tarım hayatı başlamış, köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir

Topraktan kap-kacak yapılır ve seramik sanatı başlar

İlk yerleşim birimleri oluşturulur

Hayvanlar evcilleştirilir ve bitki liflerinden elbiseler yapılır

ilk dinsel inançlar ortaya çıkar

İlk ticaret başlar

Ataerkil bir düzen kurulur

Köleci toplum yapısı ortaya çıkar

Günümüzün sosyal yaşam biçimi oluşur

Türkiye'de Yeni Taş Devri:
Konya'da Çatalhöyük, Diyarbakır'da Çayönü, Gaziantep'te Sakçagözü önemli merkezlerdir

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak Konya - Çatalhöyük kabul edilmektedir

İlk üretim yeri de Diyarbakır - Çayönü kabul edilir


2 Taş-Bakır (Kalkolitik) Çağı (MÖ 5500-2500)

Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştir

İlk kullanılan maden bakırdır
Türkiye'de Kalkolitik Devir:
Çanakkale'de Truva, Burdur'da Hacılar, Yozgat'ta Alişar, Çorum'da Alacahöyük'tür


3 Tunç Çağı (MÖ 2500-1200)

Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri (devlet) oluşturulmuştur

Bu dönemde toplumlar arası iletişim ve ticaret gelişmiştir
Türkiye'de Tunç Devri:
Anadolu'da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş, toplumsal ilişkiler hızlanmıştır Yazı, Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirildi
Anadolu'da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de bulundu Böylece Anadolu'da tarih çağları başladı (MÖ 2000)


Anadolu Medeniyeti

Anadolu (Asia Minor / Küçük Asya), Tarih boyunca bir çok göç ve istilâya uğramıştır

Bunun sebebi;

1 Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu,
2 Olumlu iklim şartları,
3 Verimli toprakları,
4 Bol su kaynaklarına sahip olmasıdır


Anadolu'da Uygarlığın Gelişme Sebebi:

1 Göçler ve istilâ amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu'ya taşıdılar
2 Anadolu'nun Mısır, Ege ve Yunan Medeniyetleri'ne yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır


Anadolu'da Medeniyetler:Eklenti 32796

Anadolu'da kurulan medeniyetler sırasıyla şunlardır:
1 Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2000 - MÖ 600)
2 Persler (MÖ 543 - 333)
3 İskender İmparatorluğu
4 Roma İmparatorluğu
5 Bizanslılar (395 - 1071)
6 Türkler (1071- Günümüze Dek)


2 MÖ 2 Binden MÖ 6 Yüzyıla Kadar Türkiye

ALINTI    
1 5 1