Cevaplar

2013-02-09T17:37:43+02:00

KURTULUŞ SAVAŞI

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girdikten sonra İtilaf devletleri yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı İmparatorluğu’nu aralarında paylaştılar. Osmanlı Devleti’nin müttefiki Almanya savaşta yenilince Osmanlı Devleti de yenilmiş sayıldı ve Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekildi. 
Mondros Ateşkesi imzalanınca İtilaf devletleri daha önce yaptıkları anlaşmalara göre Anadolu'yu işgale başladılar. Adana ve dolayları Fransızlar; İzmir Eskişehir Samsun Merzifon ve Bartın ile güneyde Musul UrfaMaraş Gaziantep İngilizler tarafından işgal edildi. İtalyanlar da Antalya Konya ve Söke çevresine yerleştiler.
İZMİR’İN İŞGALİ

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru (1917) Yunanlılar da İtilaf devletlerinin tarafına geçmiş ve onlarla birlikte savaşmışlardı. Türkler yenilmiş duruma düşüp de toprakları pay edilmeğe başlanınca Yunanlılar savaştaki hizmetlerine mukabil İzmir ve civarını istediler. 
Yunanlıların ve İtilaf devletlerinin Türk topraklarını işgali Vilson (Wilson)un: "Bir toprak üzerinde yaşayan insanlar kendi düşünce ve isteğine göre bir idare şekli kabul edecektir" prensibine uymuyordu. 
İtilaf devletleri Yunan Başbakanı Venizelos'a verdikleri sözü yerine getirmek için İzmir'in işgalini haklı gösterecek sebepler aramağa çalıştılar. 
Venizelos Aydın Hıristiyanlarının tehlikede olduklarını Türkler tarafından yok edileceklerini ileri sürerek yardım istedi. O sırada diğer devletler ordularını terhis etmişlerdi. Paris'te kurulan "Meclis-i Ali" kendileri adınaYunan ordusunun bu işi çözmesini düşündü ve İzmir'in işgaline karar verdi. 
AZINLIKLARIN ÇALIŞMASI

Uzun yüzyıllar Türk toplumu içinde hür ve rahat yaşamış olan azınlıklar yer yer gizli cemiyetler kurmuşlardı. Bunların gayesi asayişi bozarak mütarekenin 7. maddesinin uygulanması için bahaneler yaratıp hak kazanmak ve Avrupa Devletlerinin müdahalelerini sağlayarak yurdumuzun çeşitli bölgelerini kolayca işgal etmekti. 

Bu gayeleri için çeşitli cemiyetler kurdular. a)Mavri Mira Cemiyeti
b)Pontus Rum Cemiyet
c)Hınçak Komitası


Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:
a)Kürt Teali ve Teavün Cemiyeti
b)Teali-i İslam Cemiyet
c)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Bir kısım aydınlar da Amerika mandasını istiyorlardı. Bunlardan başka memleketin hemen her yerinde Hürriyet ve İtilaf Sulh ve Selamet Cemiyetleri vardı. 
Milli Cemiyetlerin Kurulması


İstanbul Hükümeti Türk davasını ele alıp yürütecek durumda değildi. Bütün bu felaketlere karşı kayıtsızduygusuz bir seyirci durumunda kalmıştı. Bu koşullar altında örgütsüz başsız Türk Milleti kurtuluş görevinin kendisine düştüğünü anladı bizzat çalışmağa karar verdi. Yurtsever Türk evlatları yer yer milli duygulara dayanan cemiyetler kurdular: 
a)Trakya-Paşaeli Cemiyeti
b)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
c)Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti
d)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti: İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği duyulunca İzmirli vatanseverler bu cemiyeti kurarak İzmir'in işgaline engel olmak istediler.
1-İngiliz himayesini isteyenler
2-Amerikan mandasını isteyenler

Bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulması için verilecek tek karar Türk’ün vatanına Türk’ün bağımsızlığına saldıranlar kim olursa olsun bütün milletçe hazırlanıp direnmektir. Bu mücadelenin parolası Ya istiklal ya ölüm'dür. 
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ESASI

Türk İstiklal Savaşı yeni ve tamamen bağımsız bir Türk Devleti kurmak için girişilen çok yönlü milli bir mücadelenin bütünüdür. İstiklal Savaşı vatanın yalnız düşmandan kurtulması için yapılmış askeri ve siyasi bir hareket değildir. Aynı zamanda Türk devriminin bir safhasıdır. Bunu şöyle özetleyebiliriz: 
1-Memleketin yabancı işgal ve istilasından kurtarılması
2-Saltanatın kaldırılmasıyla milli egemenliğe dayanan hür ve bağımsız bir devletin kurulması
3-Hilafetin kaldırılması laikliğin kabulü
4-Milli egemenlik ve laiklik esaslarına göre kurulan bu devletin çağdaş Batı medeniyeti seviyesine ulaştırılması
5-Türk kültürünün yabancı tesirden kurtulması milli kültürün geliştirilmesi
6-Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik bağımlılığın yeni Türk Devletine bulaştırılmaması

İstiklal Savaşı’nı dört kısımda inceleyebiliriz:
1.Milli Birliğin Mustafa Kemal tarafından kurulması
2.Osmanlı Hükümeti ve iç ayaklanmalarla mücadele
3.Dış düşmanlarla mücadele
4.Devrimler

MİLLİ BİRLİĞİN MUSTAFA KEMAL TARAFINDAN KURULMASI

Bu mücadelede Mustafa Kemal'in dayandığı tek kuvvet kaynağı kahraman ve asil Türk ruhu idi. Mustafa Kemal bu hususu şöyle ifade etmiştir: 
"Ben 1919 yılının Mayıs'ında Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvveteTürk milletine güvenerek işe başladım." 
Mustafa Kemal Samsun'a çıkar çıkmaz milli kuruluşlar ve ordu komutanları ile ilgi kurarak kurtuluş davamız için düşündüklerini uygulamağa başladı. Samsun'dan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal "Vatanın bütünlüğünü ve istiklalinin kurtarılması" için milleti birlikte çalışmağa davet eden Amasya Genelgesi’ni yayınladı. (22 Haziran 1919) 
Amasya Genelgesi’nin Maddeleri:

0