Cevaplar

2013-02-09T22:28:29+02:00

.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?

   A)İnkılâpçılık        C)Halkçılık                           E)Milliyetçilik

   B)Devletçilik         D)Cumhuriyetçilik

28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?

   A)Halkçılık            C)Devletçilik                        E)Milliyetçilik

   B)İnkılâpçılık        D)Cumhuriyetçilik

29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?

   A)Halkçılık                            C)Çağdaşlık         E)Bağımsızlık

   B)Cumhuriyetçilik                              D)Devletçilik

30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

   A)İnkılâpçılık        C)Cumhuriyetçilik                              E)Lâiklik

   B)Halkçılık            D)Devletçilik

31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?

   A)Millî egemenlik                               C)Devletçilik                        E)Çağdaşlaşmak

   B)Lâiklik                                               D)Cumhuriyetçilik

32.I.Kanun önünde eşitlik

   II.Sosyal dayanışma

   III.Millî egemenlik

   Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

   A)Lâiklik                               C)Milliyetçilik       E)İnkılâpçılık

   B)Devletçilik         D)Halkçılık

33.Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?

   A)Sanayileşmeye                              C)Çağdaşlaşmaya             E)Eğitime

   B)Bağımsızlığa                   D)Millî egemenliğe

34.Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef     olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?

   A)Çağdaşlaşma                 C)Milliyetçilik       E)Lâiklik

   B)Devletçilik                        D)Halkçılık

35.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?

   A)Akılcılık ve bilimsellik                    D)Millî egemenlik

   B)Çağdaşlık ve Batılılaşma              E)İnsan ve insanlık sevgisi

   C)Yurtta barış-dünyada barış

36.“Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”

   Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?

   A)İnkılâpçılık        C)Halkçılık            E)Devletçilik

   B)Milliyetçilik        D)Lâiklik

37.Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden   hangisinin sonucudur?

   A)Devletçilik         C)Akılcılık             E)İnkılâpçılık

   B)Milliyetçilik        D)Çağdaşlık

38.Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Milliyetçilik        C)Cumhuriyetçilik                              E)Lâiklik

   B)Halkçılık            D)İnkılâpçılık

39.Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?

   A)Milliyetçilik        C)Akılcılık                             E)Devletçilik

   B)Halkçılık            D)Cumhuriyetçilik

40.Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

   A)Milliyetçilik                                       D)Lâiklik

   B)İnsan ve insanlık sevgisi                              E)Bağımsızlık

   C)Cumhuriyetçilik

41.Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok     hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?

   A)Lâiklik                               D)Akılcılık             E)Millî egemenlik

   B)Halkçılık            E)Milliyetçilik

42.I.Çağdaşlaşmak

   II.Bilimsellik

   III Millî egemenlik

   Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

   A)Lâiklik                                               -İnkılâpçılık                           -Milliyetçilik

   B)Cumhuriyetçilik               -              -Milliyetçilik                          -Devletçilik

   C)İnkılâpçılık                        -Lâiklik                                  -Cumhuriyetçilik

   D)Devletçilik                        -Halkçılık                              -Lâiklik

   E)Milliyetçilik                       -Devletçilik                           -İnkılâpçılık

43.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Devletçilik                        C)İnkılâpçılık                        E)Halkçılık           

   B)Cumhuriyetçilik                              D)Lâiklik

44.Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?

   A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı D)Bilimselliği

   B)Gelenekçi toplum yapısı                               E)Akılcılığı

   C)Lâik devlet düzeni

45.Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Yurtta barış dünyada barış           D)Çağdaşlık ve Batılılaşma

   B)Millî egemenlik                                               E)Bilimsellik ve akılcılık

   C)Millî birlik ve beraberlik

46.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin      bir gereğidir?

   A)Soyadı Kanunu                               D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

   B)Harf İnkılâbı                     E)Devletçiliğin benimsenmesi

   C)Kıyafet İnkılâbı

47.Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?

   A)İnkılâpçılık        C)Devletçilik        E)Cumhuriyetçilik

   B)Lâiklik                               D)Milliyetçilik

Cevap Anahtarı:

 

                   31-C       41-E

                   32-D       42-C

                   33-B       43-E

                   34-A       44-B

                   35-D       45-B

                   36-E       46-D

   27-A       37-B       47-D

   28-B       38-D      

   29-E       39-A      

   30-B       40-C      

0
2013-02-09T22:28:31+02:00


2. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün cumhuriyet ve cumhuriyetçilik anlayışı ile bağdaşan kavramlardan biri değildir?

A) Demokrasi

B) Ulusal egemenlik

C) Bağımsızlık

D) Halkçılık

E) Ümmetçilik

3. Cumhuriyet döneminde;

I. Latin harfleri kabul edilmiştir.

II. Yeni rakamlar kullanılmaya başlanmıştır.

III. Türk Dil Kurumu açılmıştır.

IV. Türk tarihi bilimsel olarak araştırılmaya başlanmıştır.

Bunlardan hangileri, milliyetçilik anlayışını geliştirme çabaları içinde gösterilemez?

A) III ve IV B) Yalnız I C) I ve II

D) Yalnız II E) II ve III4. 1934 yılında kabul edilen bir kanunla, kişi adlarının yanında kullanılan ve toplum içindeki bazı derece ve ayrıcalık durumlarını belirten unvanlar kaldırıldı.

Bu yenilik yeni Türk devletinin öncelikle hangi özelliğini gösterir?

A) Halkçı olma

B) Cumhuriyetçi olma

C) Laik olma

D) Ulusal olma

E) Devletçi olma5. Halkçılık; Türk toplumunun eşit haklara sahip olmasını amaçlayan bir ilkedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesine uygun olmadığı söylenebilir?

A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması

C) İlköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olması

D) Azınlıkların medeni hukukla ilgili işlemlerinin patrikhaneler aracılığıyla yürütülmesi

E) Aşar vergisinin kaldırılması6. Laiklik ilkesinin esası din ve devlet işlerinin ayrılmasını sağlamak, din ve inanç özgürlüğü getirmektir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinden beklenen sonuçlardan biri olamaz?

A) Din ve mezhep çatışmalarını önlemek

B) İbadetlerin güven içinde yapılmasını sağlamak

C) Dinin çıkar aracı olarak kullanılmasını önlemek

D) Topluma çağdaş nitelik kazandırmak

E) Harf devriminin benimsenmesini sağlamak7. Yeni Türk devleti sanayinin gelişmesi için Teşvik-i Sanayii Kanunu'nu uygulamış ancak bundan bir sonuç alınamayınca devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik atılımlar gerçekleştirmiştir.

Bu açıklamaya göre, devletçilik ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayinin gelişmesini sağlamak

B) Özel sektörü ortadan kaldırmak

C) Yabancı sermayeden yararlanmak

D) Dış ticareti denetlemek

E) Özel sektörle birlikte tarımsal kalkınmayı sağlamak8. Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?

A) Çağdaş eğitim sistemiyle ilgili yasalar çıkarmak

B) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak

C) Halka eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımak

D) Hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak

E) Kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görmek9. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır:

I. Halifeliğin kaldırılması

II. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının oluşturulması

III. Bilime ve çağa uygun sürekli gelişen yenilikler yapılması

Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Cumhuriyetçilik Laiklik İnkılapçılık

B) Laiklik Milliyetçilik Halkçılık

C) Halkçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik

D) Laiklik Milliyetçilik inkılapçılık

E) Cumhuriyetçilik inkılapçılık Milliyetçilik10. Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaştırılamaz?

A) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

B) Ekonominin yabancı sermaye denetiminde olması

C) Herkesin yasalar karşısında eşit tutulması

D) Yönetimin temel yasalara dayandırılması

E) Kişi haklarının güvence altına alınması11. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen temsilciler, Sivas'ta toplanan kongrede, işgallere karşı mücadele edilmesi kararı almışlardır.

Bu durum, Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca benimsenmiş olduğunun göstergesidir?

A) Yurtta barış, dünyada barış

B) Ulusal egemenlik

C) Bağımsızlık

D) Akılcılık ve bilimsellik

E) Laiklik

0