Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-09T22:35:48+02:00
“Atatürk, çok okuyan ve araştıran bir liderdi. O, savaşın en şiddetli geçtiği anlarda bile cephede kitap okumayı ihmal etmemişti. Atatürk’ün kütüphanesinde 10 bin kadar kitabı vardı. Okuduğu kitapların içinde önemli gördüğü yerlerin altlarını mavi ve kırmızı kalemlerle çizmiş ve eleştiriler yapmıştır.” 1. Bu bilgilere göre Atatürk’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? a- ) Zengin bir kütüphanesi vardır. b- ) Çok okuyan bir insandır. c- ) Sadece kütüphanesindeki kitapları okumuştur. d- ) En zor anlarında bile kitap okumayı ihmal etmemiştir.   “Erkek her şey olabilir, ama yalnız ana olamaz.” 2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu düşüncesini doğrular nitelikte yapılan inkılâplara bir örnek değildir? a- ) Türk Medeni Kanunu’nu kabulü b- ) Kadına seçme – seçilme hakkının verilmesi c- ) Kadınlara milletvekili olma hakkının verilmesi d- ) Tekke – zaviye ve türbelerin kapatılması   Atatürk ilkelerinden biri de devletçiliktir. Devletçilik ilkesi sadece ekonomik alanda değil, savunma, adalet, asayişi sağlama gibi alanlarda da geçerlidir. Atatürk “Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmadan önce iktisadını düşünmüş olmasın.” sözüyle ekonominin önemini vurgulamıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile ilişkilendirebileceğimiz inkılâplardan biri değildir?   a- ) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması b- ) Etibank ve Sümerbank’ın kurulması c- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü d- ) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması   “Yeni kurulan Türk devletinin yönetim biçimi insan onuruna en çok yakışan devlet şekli olmalıdır. Sistemde egemenlik ulusa ait olmalı ve yönetimde halk söz sahibi olmalıdır.” 4. Atatürk yukarıdaki sözleriyle hangi yönetim şeklinden bahsetmiştir? a- ) Krallık                           b- ) Padişahlık c- ) Cumhuriyet                    d- ) Oligarşi   5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilkelerinden biri değildir? a- ) Cumhuriyetçilik                            b- ) Halkçılık c- ) Particilik                                    d- ) Devletçilik     İNKILÂPLAR ALANLAR I. Saltanatın kaldırılması Siyasi II. Medreselerin kapatılması Eğitim III. Türk Dil Kurumu’nun açılması Adalet IV. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması Ekonomi

 

6. Yukarıdaki inkılâplardan hangisi, ilgili olduğu alanla yanlış eşleştirilmiştir? a- ) I.     b- ) II       c- ) III            d- ) IV   “Atatürk’ün halkçılık ilkesine göre bütün vatandaşlar devlet karşısında hak ve ödevler açısından eşittir.” 7. Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki inkılâplarından hangisinin “doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgili” olduğu söylenebilir? a- ) Türk Tarih Kurumu’nun açılması b- ) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi c- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi d- ) Medeni milletlerin kullandığı ölçütlerin kullanılması   8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılâpların sonuçlarından biri değildir? a- ) Ülke içinde aynı ölçü birimleri kullanıldı. b- ) Saltanat, padişahlık kaldırıldı. c- ) Kılık kıyafette batı ülkeleriyle benzerlik sağlandı. d- ) Diğer ülkelerle yapılan ticarette yaşanan karışıklıklar giderildi.   9. Atatürk’ün yaptığı aşağıdaki inkılâplardan hangisi, ülkemizde okuma yazma oranının artmasına doğrudan katkı yapmıştır? a- ) Türk Dil Kurumu’nun kurulması b- ) Millet Mekteplerinin açılması c- ) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması d- ) Türk Tarih Kurumunun kurulması   P Soyadı Kanunu’nu kabulü P Tekke ve zaviyelerin kapatılması P Uluslar arası saat sisteminin kabul edilmesi 10. Yukarıda Atatürk inkılâplarından bazıları verilmiştir.  Aşağıdakilerden hangisi bu inkılâpların gerçekleştirilmesinin amaçlarından biri değildir? a- ) Ülkenin çağdaşlaşmasını sağlamak b- ) Günlük hayatı kolaylaştırmak c- ) Halkın yönetime katılmasını sağlamak d- ) Avrupalı devletlere uyum sağlamak
11. Kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli ve daha bilgili olmaya mecburdurlar. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan yeniliklerden biridir? a- ) Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması b- ) Okullarda kız – erkek ayrımına son verilmesi c- ) Hicri takvimden miladi takvime geçilmesi d- ) Ölçü ve tartıda yapılan yenilikler      
0
2013-02-09T22:36:54+02:00


2. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün cumhuriyet ve cumhuriyetçilik anlayışı ile bağdaşan kavramlardan biri değildir?

A) Demokrasi

B) Ulusal egemenlik

C) Bağımsızlık

D) Halkçılık

E) Ümmetçilik

3. Cumhuriyet döneminde;

I. Latin harfleri kabul edilmiştir.

II. Yeni rakamlar kullanılmaya başlanmıştır.

III. Türk Dil Kurumu açılmıştır.

IV. Türk tarihi bilimsel olarak araştırılmaya başlanmıştır.

Bunlardan hangileri, milliyetçilik anlayışını geliştirme çabaları içinde gösterilemez?

A) III ve IV B) Yalnız I C) I ve II

D) Yalnız II E) II ve III4. 1934 yılında kabul edilen bir kanunla, kişi adlarının yanında kullanılan ve toplum içindeki bazı derece ve ayrıcalık durumlarını belirten unvanlar kaldırıldı.

Bu yenilik yeni Türk devletinin öncelikle hangi özelliğini gösterir?

A) Halkçı olma

B) Cumhuriyetçi olma

C) Laik olma

D) Ulusal olma

E) Devletçi olma5. Halkçılık; Türk toplumunun eşit haklara sahip olmasını amaçlayan bir ilkedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesine uygun olmadığı söylenebilir?

A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması

C) İlköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olması

D) Azınlıkların medeni hukukla ilgili işlemlerinin patrikhaneler aracılığıyla yürütülmesi

E) Aşar vergisinin kaldırılması6. Laiklik ilkesinin esası din ve devlet işlerinin ayrılmasını sağlamak, din ve inanç özgürlüğü getirmektir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinden beklenen sonuçlardan biri olamaz?

A) Din ve mezhep çatışmalarını önlemek

B) İbadetlerin güven içinde yapılmasını sağlamak

C) Dinin çıkar aracı olarak kullanılmasını önlemek

D) Topluma çağdaş nitelik kazandırmak

E) Harf devriminin benimsenmesini sağlamak7. Yeni Türk devleti sanayinin gelişmesi için Teşvik-i Sanayii Kanunu'nu uygulamış ancak bundan bir sonuç alınamayınca devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik atılımlar gerçekleştirmiştir.

Bu açıklamaya göre, devletçilik ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayinin gelişmesini sağlamak

B) Özel sektörü ortadan kaldırmak

C) Yabancı sermayeden yararlanmak

D) Dış ticareti denetlemek

E) Özel sektörle birlikte tarımsal kalkınmayı sağlamak8. Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?

A) Çağdaş eğitim sistemiyle ilgili yasalar çıkarmak

B) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak

C) Halka eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımak

D) Hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak

E) Kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görmek9. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır:

I. Halifeliğin kaldırılması

II. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının oluşturulması

III. Bilime ve çağa uygun sürekli gelişen yenilikler yapılması

Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Cumhuriyetçilik Laiklik İnkılapçılık

B) Laiklik Milliyetçilik Halkçılık

C) Halkçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik

D) Laiklik Milliyetçilik inkılapçılık

E) Cumhuriyetçilik inkılapçılık Milliyetçilik10. Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaştırılamaz?

A) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

B) Ekonominin yabancı sermaye denetiminde olması

C) Herkesin yasalar karşısında eşit tutulması

D) Yönetimin temel yasalara dayandırılması

E) Kişi haklarının güvence altına alınması11. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen temsilciler, Sivas'ta toplanan kongrede, işgallere karşı mücadele edilmesi kararı almışlardır.

Bu durum, Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca benimsenmiş olduğunun göstergesidir?

A) Yurtta barış, dünyada barış

B) Ulusal egemenlik

C) Bağımsızlık

D) Akılcılık ve bilimsellik

E) Laiklik

0