Cevaplar

2013-02-10T17:10:19+02:00

Macarların çeşitli Türk kavimleriyle olan ilişkilerinin tarihi miladi 5. yüzyıla
kadar gider. Macarlar 896 yılında bugünkü yurtlarına yerleşinceye kadar Türk
kavimleriyle bir nevi simbiyotik ilişki içerisinde yaşamıştır. 896 tarihinden sonra ise
Macaristan topraklarına Kuman ve Peçenek boyları yerleşmiştir. Tarihi ilişkilerin
son safhasını Macaristan’daki Osmanlı hâkimiyeti dönemi teşkil eder. 5. yüzyıldan
1686 yılında Budin’in tekrar Macarlar tarafından ele geçirilmesine kadar olan
dönemdeki Türk etkisine Macar ulusal kimliği üzerindeki dolaysız Türk etkisi
diyorum. Özellikle 19. yüzyılda canlanan ulus inşası süreci Macarları kendi ulusal
kimlikleri üzerinde düşünmeye zorlamıştır. Doğu kökenli olma, Hint-Avrupa
dillerinden olmayan bir dil kullanma ve Türklerle akrabalık düşüncesi Macar ulusal
kimliğinin diğer Avrupa milletlerininkinden farklı şekilde oluşmasına yol açmıştır.
Türklerle akrabalık düşüncesi 19. yüzyıl Macar aydınlarının iki kampa bölünmesine
yol açmıştır: İlk gruptakiler Macarların Türklerle akraba olduğunu, diğer
gruptakiler ise Macarların bir Fin-Ugor kavmi olduğunu savunmuştur ve bu
tartışmalar günümüzde de sürmektedir. Macar ulusal kimliğinin oluşmasında
Türklerle akrabalık düşüncesi büyük bir rol oynamıştır; bu süreçteki etkiye de
dolaylı Türk etkisi diyorum.

0