Cevaplar

2012-10-08T17:27:35+03:00

1)         1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

       gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

       lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?        

       A) 1/10.000        B) 1/100.000       C) 1/500.000        

       D) 1/1.000.000            E) 1/2.000.000          

2)        Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

       hangisi belirler?                

       A) Lejant            B) Kullanılan projeksiyon        

       C) Enlem ve boylam sistemi     D) Kullanılan sistem        

       E) Yerşekillerini gösterme biçimi                       

3)        Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile        

       batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?        

       A) 666      B) 1200     C) 1900      D) 2000     E) 2109               

4)        A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık        

       haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-        

       ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-        

       tanın ölçeği nedir?                

       A) 1/220.000     B) 1/1.100.000     C) 1/1.400.000        

       D) 1/2.100.000            E) 1/4.400.000               

5)        Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

       ğıdakilerden hangisidir?                

       A) Kroki daha ayrıntılıdır.                

       B) Planlar daha geniş alanları gösterir.        

       C) Planın ölçeği daha büyüktür.                

       D) Krokinin başlığı yoktur.                

       E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.               

6)        Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-        

       risi değildir?                

       A) Deniz kıyısından başlarlar.                

       B) Kapalı eğrilerdir.                

       C) Birbirleri ile kesişirler.                

       D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.        

       E) Nokta ile de gösterilirler.                      

7)        İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-        

       dakilerden hangisi bulunmaz?                

       A) Konum               B) İki nokta arası uzaklık        

       C) Dağların yükseltisi         D) Eğimli araziler        

       E) Nüfus dağılımı                      

8)        1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

       çek alanı kaç km dir?                

       A) 985     B) 1450     C) 3250     D) 4500     E) 5145              

9)        Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası         

       1 cm olarak gösterilmiştir.                

       Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-

       sı gerçek uzunluk kaç km dir?                

       A) 5       B) 25        C) 75        D) 100        E) 125            

10)                        km                

       5     0      5      10    15   20                

       Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-

       ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?        

       A) 1/ 100.000         B) 1/ 1.100.000     C) 1/ 10.000        

       D) 1/ 1.000.000                 E) 1/ 1.500.000              

11)         1/500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir        

       yer gerçekte kaç km dir?                

       A) 10        B) 20       C) 25      D) 50       E) 100             

12)        1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen        

       bir sınıf gerçekte kaç m  dir?                

       A) 24    B) 36     C) 72     D) 86     E) 94             

13)        Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler-        

       den hangisine göre belirlenir?                

       A) Başlangıç meridyenine    olan uzaklığına        

       B) Gece - gündüz süresine                

       C) Güneş ışınlarının düşme açısına        

       D) Ekvatora olan uzaklığına                

       E) Coğrafi konumuna                      

14)        Bir şehrin alanı 900 km dir. Bu şehir bir haritada 25 cm

       ile gösterilmiştir.Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden        

       hangisidir?                

       A) 1/200.000         B) 1/360.000     C) 1/400.000        

       D) 1/600.000           E) 1/3.000.000              

15)        1 / 2.000.000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir        

       uzunluk 1 / 1.000.000 ölçekli başka bir haritada kaç        

       cm olarak gösterilir?                

       A) 1        B) 2       C) 4          D) 5         E) 8             

16)        1 / 500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir        

       göl gerçekte kaç dam dir?                

       A) 25    B) 125    C) 2.500      D) 12.500   E) 1.250.000     

17)        1 / 3.000.000 ölçekli bir haritada L-H noktaları arası        

       3 cm ile gösterilirken, ikinci bir haritada 1,5 cm ile        

       gösterilmektedir.                

       Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir?        

       A) 1/ 300.000        B) 1/ 600.000       C) 1/ 1.000.000        

       D) 1/ 6.000.000       E) 1/ 12.000.000        )1/ 7.000.000              

18)        1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile         

       gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden         

       hangisi olmalıdır?                

       A) 1/ 20.000         B) 1/ 200.000    C) 1/ 400.000        

       D) 1/ 2.000.000     E) 1/ 4.000.000             

19)        1/ 500.000 ölçekli  haritada 20 cm olan bir ada başka        

       bir haritada 5 cm gelmektedir.                

       İkinci haritanın ölçeği nedir?                

       A) 1/ 12.500       B) 1/ 62.500      C) 1/ 1.000.000        

       D) 1/ 1.250.000           E) 1/ 10.000.000                     

20)        Bir  A şehrinin planının çiziminde aşağıdaki ölçeklerden

       hangisi kullanılamaz?                

       A) 1/1.000             B) 1/10.000             C) 1/15.000        

       D) 1/19.000                 E) 1/250.000             

21)        1/ 2.000.000 ölçekli haritada bir gölün alanı 4,1 cm ola-

       rak ölçülmüştür.Bu gölün alanı gerçekte kaç km dir?        

       A) 482      B) 820      C) 1640      D) 2700      E) 3280              

22)        1/ 400.000 ölçekli haritada 10 cm gelen uzaklık hangi        

       ölçekli haritada 5 cm ile mesafade gösterilir?        

       A) 1/ 800.000      B) 1/ 850.000      C) 1/ 900.000        

       D) 1/ 500.000      E) 1/ 1.000.000             

23)        1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile        

       gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden         

       hangisi olmalıdır?                

       A) 1/ 20.000           B) 1/ 200.000         C) 1/ 400.000        

       D) 1/ 2.000.000           E) 1/ 4.000.000              

24)         1/ 650.000 ölçekli bir haritada  6cm gelen bir alan ger-        

       çekte kaç km dir?                

       A) 253,50      B) 25350       C) 2,535     D) 23,350        

       E) 25,350                     

 Telif Sahibi: http://www.sosyal-bilgiler.com/soru-bankasi/138-harita-bilgisi-ve-olcekler-ile-ilgili-testler.html#ixzz28iZ03iTe

2 4 2