Cevaplar

2013-02-11T16:37:23+02:00

İpek Yolu Hangi Ülkeler ve şehirlerinden geçiyor?

 

0
2013-02-11T16:41:28+02:00

 

35-Eski Türklerde hakanın eşine ne ad verilirdi?
a)Otağ b)Orgin b)Tarkan  c)Hatun

36-Türklerde hakan’ın erkek çocuklarından hangisinin ileride başa geçeceği belli değildi.Tüm şehzadeler taht üzerinde hak iddia edebilirdi.
Bu durum aşağıdakilerin hangisine yol açmıştır?
a)Teginlerin(şehzade)daha iyi yetişmesine
b)Hakan’ın bütün teginleri koruyuculuğu altına almasına
c)Türk Devletleri’nin çabuk zayıflamasına ve yıkılmasına
d)Teginlerin küçük yaşata başa geçmesine

37-Çin’in Şian kentinden başlayıp, Orta Asya’yo geçip, İstanbul’a varan tarihi ticaret yoluna ne ad verilir?
a)İpek Yolu                 c)Hint Yolu
 b)Baharat yolu           d)Din yolu

38-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Çinlilere sattığı mallardan olamaz?
a)Peynir                  c)Hayvan
b)İpek                     d)Demir silahalar

           İPEK YOLUNDA TÜRKLER-I

 
1.   Hunlarda askerlik özel bir meslek olarak görülürdü.
Bu durum Hunlarda aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A.   Güçlü bir devlet kurulmasına
B.   Ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasına
C.   Göçebe kültürünün gerilemesine
D.   Ordunun gönüllülerden oluşmasına

2.   Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?

A.   Taht kavgalarının yaşanmasına
B.   Yerleşik kültürün yayılmasına
C.   Sınırların genişlemesine
D.   Çin ile olan ilişkilerin artmasına

3.   Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Orta Asya’dan Balkanlara doğru göç etmişlerdir.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine yol açmış olabilir?

A.   Avrupa’da siyasi birlik kurulmasına
B.   Hun kültürünün Balkan milletlerini etkilemesine
C.   Hunların göçebe yaşamı yaymasına
D.   Orta Asya’da Türk milletinin kalmamasına

4.    Hun askerleri savaşlarda ok ve yay gibi hafif silahları tercih etmiş, ağır silahları fazlaca kullanmamışlardır.
Hanlarla ilgili bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Orduda paralı asker olmaması
B.   Askeri masrafların azaltılması
C.   Ordunun atlı askerlerden oluşması
D.   Çin ordusunun örnek alınması
5.   Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir.
Bu bilgi Hunlarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisini göstermektedir?

A.   Çinlilerle ilişki içinde olduğunu
B.   Şehirler kurduğunu
C.   Hukuk kurallarına önem verdiğini
D.   Çin topraklarına yerleştiğini

6.   Büyük Hun Devleti, Orta Asya’daki Türk boylarını bir çatı altında toplamıştır.
Bu gelişmenin doğal sonucu aşağıdakiler-den hangisidir?
 
A.   Çin karşısında zor duruma düşülmesi
B.   Siyasi birliğin sağlanması
C.   Halkın yönetime katılması
D.   Yerleşik yaşamın başlaması

7.   Kök Türklerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi göçebe hayat tarzının bir sonucu değildir?

A.   Yazılı kültürün gelişmemesi
B.   Ticaretle uğraşılması
C.   Şehirleşme düşüncesinin olmaması
D.   Hayvancılıkla ilgilenilmesi

8.   Kök Türklerde yazılı hukuk anlayışı gelişme-miş, buna karşılık sözlü hukuk kuralları yaygın şekilde kullanılmıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Yabancı uygarlıkların etkisinde kalınması
B.   Gök Tanrı inancına sahip olunması
C.   Hayvancılıkla uğraşılması
D.   Göçebe bir yaşam sürdürülmesi
9.   Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benimsedikleri halde, başka dinlere inanan topluluklara karşı son derece iyi davranmışlardır.

Bu durum Kök Türklerin aşağıdaki özellik-lerinden hangisinin bir sonucudur?

A.   Ekonomiye önem vermesinin
B.   Göçebe şekilde yaşamasının
C.   Çin’le mücadele halinde olmasının
D.   Hoşgörülü bir topluluk olmasının

10.   Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla da uğraşmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A.   Hayvancılıkla uğraşmalarının
B.   Yerleşik hayata geçmelerinin
C.   Savaşçı özelliklerini korumalarının
D.   Farklı dinleri benimsemelerinin

11.   Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanal-ları inşa etmiştir.

Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir?

A.   Tarım üretimini
B.   Askeri mücadeleleri
C.   Hakanın yetkilerini
D.   Çin ile olan siyasi ilişkileri

12.   İslam öncesi dönemde Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde hükümdarların yetkileri sınırsız değildi.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde hüküm-darın yetkilerinin sınırsız olmasını engelle-miştir?

A.   İpek Yolu’na hâkim olunmaya çalışılması
B.   Askeri yapının güçlü olması
C.   Kurultay meclisinin var olması
D.   Göçebe bir yaşam sürülmesi

13.   Orta Asya Türk devletlerinde boylar arası mücadeleler sık biçimde yaşanıyordu.

Bu mücadeleler aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

A.   Devlet otoritesinin korunmasını
B.   Yazının kullanılmasını
C.   Geleneklere bağlılığın sürdürülmesini
D.   Kut inancının yaşatılmasını

14.   Orta Asya’daki Türk toplulukları uzun süre dağınık şekilde geniş bir coğrafyada yaşamış-lardır.

Bu durum Türklerde aşağıdakilerden han-gisini zorlaştırmıştır?

A.   Orta Asya’dan göç edilmesini
B.   Göçebe bir yaşam sürülmesini
C.   Bir devletin çatısı altında birleşilmesini
D.   Hayvancılıkla uğraşılmasını

15.   Aşağıdaki Türk topluluklarından hangi-sinin, dini alanda Çinlilerden daha fazla etkilendiği söylenebilir?

A.   Hunlar
B.   Kök Türkler
C.   Oğuzlar
D.   Uygurlar

16.   Orta Asya’da yaşayan Türkler yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Bu durum Türklerde aşağıdakilerden han-gisine önem verildiğinin kanıtıdır?

A.   Sınırların genişletilmesine
B.   Bağımsızlık düşüncesine
C.   Hukuk kurallarına
D.   Yerleşik yaşama

 

0