Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T18:01:09+02:00

Çözelti: Homojen karışımlara çözelti denir.
Çözücü: Çözeltinin miktarca fazla olan ya da halini (katı, sıvı, gaz) belirleyen bileşenine çözücü denir.
Çözünen: Çözücüye göre daha az miktarda bulunan çözelti bileşenine çözünen denir.

ÇÖZELTİLERİ SINIFLANDIRMA 
A-Çözücü ve Çözünene Göre Sınıflandırma 
B- Derişime Göre Sınıflandırma
C- Doygunluğuna Göre Sınıflandırma 

ÇÖZÜNME OLAYI

Bir maddenin bir çözücüde kendini oluşturan birim taneciklere (iyon veya molekül) ayrılmasına çözünme denir. Bir madde (çözünen) başka bir madde içine (çözücü) ilave edildiğinde birim tanecikler etkileşir. Çözücü molekülleri çözünen molekül veya iyonlarını sarar ve birbirinden ayırır. Sonuç olarak çözünme olayı gerçekleşir.
İyonik çözünme:

İyonik bileşikler (NaCl, HCl, NaOH vs.) suda çözündüğünde iyonlarına ayrışırlar ve hidratize tanecikler oluştururlar. Çözünen iyonlarının su ile sarılması sonucu oluşan taneciklere hidratize tanecik denir. Örneğin yemek tuzu kristallerine su molekülleri yaklaşır ve su moleküllerinin negatif yüklü oksijeni tuzdaki Na+ na yönelir. Başka bir su molekülündeki pozitif yüklü hidrojen ise Cl- na yönlenir ve su molekülleri tuzdaki iyonları sararak koparırlar.

Bir molekül farklı atomlardan meydana gelmişse her bir atomun elektronlara karşı ilgisi farklı olur. Bunun sonucu olarak molekülün bir kısmında elektron fazlalığı ve bunun sonucu olarak da kısmi negatif yük, bir kısmında elektron noksanlığı ve bunun sonucu olarak da kısmi pozitif yük görülür. Bu şekildeki moleküllere polar moleküller denir. Su bir polar moleküldür. Oksijen atomu bölgesi kısmen negatif, hidrojen atomları bölgesi kısmen pozitif yük gösterir. Öte yandan elektron dağılımı yukarıda olduğu gibi kutuplaşma göstermeyen moleküllere polar olmayan moleküller veya kısaca apolar moleküller denir. Aynı tür atomlardan meydana gelen moleküller apolar özelliktedir. Örneğin H2 apolar özellik gösterir.
Çözeltiler için genel olarak şu kural söylenebilir. Benzer benzeri çözer; yani polar çözücüler polar çözünenleri, apolar çözücüler ise apolar çözünenleri çözer. Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir. Polar bileşiklerde moleküller arası çekim kuvveti oldukça fazladır. Molekülün negatif yüklü kısmı öteki molekülün pozitif yüklü kısmı tarafından çekilir. Böylece bütün moleküller arasında bir ağ yapısı kurulur. Apolar bir molekül polar bir moleküldeki bu ağ yapısını bozarak çözemez.

Farklı yoğunluklarda birbiri içine girmeyen sıvılar- (a) daha yoğun CCl4 huninin altından alınmakta ve belirgin bir ayırma olmaktadır. (b) eğer yoğunluklar aynı ise ya da benzeri ise biri diğeri içerisinde asılı olmaktadır. Bu iki fazı ayırmak fiziksel olarak güç olmaktadır. (c) su ve CCl4 karışmaz ve daha az yoğun olan su, CCl4 tabakasının üstünde kalır.
CCl4 bir apolar moleküldür ve polar bir molekül olan suda çözünmez. Çünkü su molekülleri arsındaki çekim kuvveti, CCl4 ile su molekülü arasındaki çekim kuvvetinden çok daha fazladır. Bu iki sıvı birbiri ile karışmaz, iki fazlı bir sistem meydana getirir

Moleküler çözünme:
Organik maddeler (şeker, üre, alkol vs.) ve bazı inorganik maddeler (O2, I2) gibi su veya uygun bir organik çözücüde çözündüğünde moleküler olarak çözünür. Bazı organik maddelerin suda iyonlaştığı da bilinir.

0
2013-02-11T18:01:20+02:00

http://www.derszamani.net/cozeltiler-konu-anlatimi-ders-notlari-kimya.html

0