Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-08T18:13:28+03:00

romanlar,gazeteler,tiyatrolar,denemelr,makaleler,melodramlar

0
2012-10-08T18:15:55+03:00

TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI 
(1860-1896)
1. Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Oluflumu
2. Ö¤retici Metinler
3. Coflku ve Heyecan› Dile Getiren Metinler
4. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler
A. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinler
- Roman
B. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler
- Tiyatro Metni
5. Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Genel Özellikleri

0