Cevaplar

2013-02-11T22:46:59+02:00

1-) X ve Y elementlerinden oluşmuş iki bileşikten birincisinin 2,24 g'ı 0,56 gram Y içermektedir.İkinci bileşiğin ise %60'ı X'tir.Her iki bileşikte Y elementi miktarları arasındaki katlı oran kaçtır?

cevap:1/2

2-) MgO bileşiğinde magnezyumun oksijene kütlece birleşme oranı Mg/O=3/2 dir.6 gram magnezyumun yeterince oksijen ile tepkimesinden kaç gr magnezyum oksit oluşur?

cevap:10

3-) Bir miktar hidrojen gazı 8 gram oksijen gazı ile su oluşturmak üzere birleşirken 7 gram hidrojen gazı artıyor.Başlangıçtaki hidrojen gazı kaç gramdır?(suyu oluşturan hidrojenin oksijene kütlece birleşme oranı H/O=1/8 dir.

cevap:8

4-) Azotun iki ayrı oksidinden birinde 14 g azot gazı,8 g oksijen gazıyla,diğerinde 7 g az<ot gazı,8 g oksijen gazıyla birleşmiştir.Buna göre sabit m iktarda azotla birleşen oksijen miktarları arasındaki katlı oran nedir?

 

 

0
2013-02-11T22:52:11+02:00

 A. Kütlenin Korunumu Kanunu

 

ÖRNEK;

Bir parça magnezyumun tümü 98 gr sülfürik asit ile tepkimeye giriyor.Oluşan magnezyum sülfatın kütlesi 120 gr ve açığa çıkan hidrojenin kütlesi ise 2 gr olduğuna göre kullanılan magnezyum kaç gramdır.

Magnezyumun kütlesi +Sülfürik Asidin kütlesi=Magnezyumun sülfatın kütlesi +Hidrojenin kütlesi

     ?                +               98                        =                       120 gr           +                 2 gr ۛ

Kütlenin korunumu kanununa göre;

Magnezyumun kütlesi+98=120+2

Magnezyumun kütlesi=24 gr dır.

ÖRNEK;

40 mlt Kükürt di oksit gazının 32 gr oksijenle tepkimesinden 160 gr  Kükürt tri oksit oluştuğuna göre Kükürt di oksitin aynı koşullarda öz kütlesi nedir?

Kükürt di oksit gazı kütlesi  +  oksijen gazı kütlesi    =    Kükürt tri oksit gazı kütlesi

         ?                          +                        32 gr                        =        160 gr

Kükürt di oksit gazı kütlesi+32=160

Kükürt di oksit gazı kütlesi=128 gr

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi= m /V

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi=128 gr/40mlt

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi= 3.2 gr/mlt

ÖRNEK;

Saf olmayan 8 gr magnezyum  14,6 gr hidroklorik asitle reaksiyondan 19 gr magnezyum klorür ile 0,4 gr hidrojen gazı oluşuyor. Magnezyumun yüzde kaçı reaksiyona girmiştir?

Mg'mun kütlesi  + Hidroklorik Asidin kütlesi = Mg'mun klorürün kütlesi +Hidrojen gazının  kütlesi

   ?                                   14,6 gr                          19 gr                                        0,4 gr

Kütlenin korunumu kanununa göre;

Magnezyumun kütlesi+14,6=19 + 0,4

Magnezyumun kütlesi=4,8 gr'dır

8 gr Magnezyumdan kimyasal reaksiyona giren magnezyum kütlesi 4,8 gr dır

100 gr  Magnezyumdan                                kaç gr magnezyum reaksiyona girer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        ?= % 60 ' reaksiyona girmiştir.

B.Sabit Oranlar Kanunu 

 

 Suyu örnek verecek olursak, suyun 18 gramında 16 gram oksijen varken 2 gramı hidrojendir. 9 gram suyun 8 gramı oksijen ve 1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun ne şekilde elde edildiğine bağlı değildir ve su için her zaman sabittir

 H2 (g) +O2 (g)→ H2O (g)

2 g + 16 g = 18 g

Kütlece hidrojenin oksijene oranı daima 

  m H / m O =  2/16 = 1/8’ dir.

Bir başka örnekte bu oranın ne anlama geldiğini görelim.

Kalsiyum oksit bileşiğinde sabit oran  m Ca /mO = 5/2’ dir.

 Bu oran aşağıdaki şekilde yorumlanabilir.

1) 5 gram kalsiyum ile en fazla 2 gram oksijen birleşebilir; 7 gram kalsiyum oksit oluşur.

2) 7 gram kalsiyum oksit elde etmek için 5 gram kalsiyum 2 gram oksijen kullanılır

3) 7 gram kalsiyum oksit ayrıştırılırsa 5 gram kalsiyum 2 gram oksijen elde ederiz.

C.Katlı Oranlar Kanunu 

 

NO2  ile  N2O           Katlı oranı 4/1

N2O ile  N2O3          Katlı oranı 1/3

NO2 ile  N2O4          Katlı oran.Kanuna Uymaz

C2H4  ile C3H6        Katlı oran.Kanuna Uymaz

NO2 ile   H2O          Katlı oran.Kanuna Uymaz

D.Sabit Hacimler Kanunu 

Dalton'a göre eğer iki element birbiriyle yalnızca bir bileşik veriyorsa bu bileşiğin molekülünde her  bir atomdan bir tane bulunur. Bu ifade suyun oluşumunu , NH3 ve  NO2   gibi gazların oluşumlarını  ve moleküllü taneciklerin verdiği reaksiyonları açıklamada yetersiz kalır.

  NO      +     O2           →      2NO

1 Hacim       1 Hacim              2 Hacim    Dalton'un ifadesi bu reaksiyonu açıklar ancak aşağıdaki reaksiyonları açıklamada yetersiz kalır.

ÖRNEK  A

  N2      +       3H2         →      2NH3

1 Hacim        3 Hacim             2 Hacim

ÖRNEK  B

2H2(g)     +     02(g)      →     2H20(g)

2 Hacim        1 Hacim             2 Hacim    bu tür reaksiyonların açıklanması  Joseph Gay-Lussac tarafından gerçekleştirilmiştir

     

 

Örnek 1

N2      +       3H2         →      2NH3

1 V             3V                        2V

VN2 VH2 =1/3

VN2 VNH3 =1/2

VH2 VNH3 =1/3

Örnek 2

2H2(g)     +     02(g)      →     2H20(g)

VH2 VO2 =2/1

VH2 VH2O=2/2= 1/1

VO2 VH2O =1/2

 

Örnek soru:

I- 1 litre Bütanı (C3H8) yakmak için 25 litre hava gerekir.

II- 1 Litre bütanın  yanması sonucu 3 litre CO2 ve 4 lt H2O (su buharı) oluşuyor .

III- Havanın hacimce 1/5 'i oksijendir.

8 litre Bütanı ve 25 litre Oksijen reaksiyona girdiğinde 

A) Hangi gazdan kaç litre artar?

B) Kaç litre CO2 ve kaç litre H2O oluşur?

C) Reaksiyon sonucunda oluşan tüm gazların toplam hacmi nedir?

D)  Hacim değişimi ne kadardır?

ÇÖZÜM :

A)   Havanın 1/5 i Oksijen olduğuna göre 1 lt Bütan ile reaksiyona giren bütanın hacmi

25x 1/5=  5 litredir.

5 Litre oksijen   1 litre bütan  ile birleşirse

25 lt oksijen ile;

25x1/5= 5 litre bütan ile birleşir.

Bu durumda bütandan;

8-5= 3litre artar

B) Bir litre bütan yandığında 3 litre CO2 ve 4 lt H2O (su buharı) oluştuğuna göre;

5 litre bütan yandığında  ise

5x3= 15 litre  CO2

5x4= 20 litre H2O (su buharı)  oluşur.

C) Reaksiyondan sonraki toplam hacim =artan bütan +oluşan CO2 + oluşan H2O (su buharı)

3+15+20=38 Litre

D) Başlangıç hacmi =8 litre bütan +25 litre  Oksijen = 13 litre

Son hacim 38 litre

Hacimdeki artış= 38-13= 15 litredir.

      Amedeo Avagadro ;“Aynı sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda atom ve molekül içerir.” diyerek,  Avagadro hipotezini ortaya attı. Avagadro gaz halinde bulunan atomların 2 atomlu halde yani moleküler halde olabileceğini savundu. Dolayısıyla kimya tarihine bu şekilde “molekül” kavramı da girmiş oldu.

 Amedeo Avagadro'ya göre

           1- Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda atom veya molekül vardır.

           2-  Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı gazların eşit sayıdaki molekülleri eşittir

Örnek 1

  N2      +       3H2         →      2NH3

1 Hacim        3 Hacim             2 Hacim

1 molekül      3 molekül         2 molekül

Örnek 2

2H2(g)     +     02(g)      →     2H20(g)

2 Hacim        1 Hacim             2 Hacim

2 molekül      1 molekül          2 molekül  

0