Cevaplar

2013-02-12T14:47:01+02:00

Rusyaada'da cevabımdan emin olabilirsin oralıyım

1 5 1
2013-02-12T16:21:20+02:00

Kül Tigin ve Bilge Kağan Abidelerinden Seçmeler 
Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kaganı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyleişit... Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde geceortasına kadar, onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir.Türk kağanı Ötüken ormanında otursa ilde sıkıntı yoktur. Doğuda Şantung ovasına kadar ordu sevk, ettim, denize ulaşmama az kaldı. GüneydeDokuz Ersine kadar ordu sevk ettim, Tibete ulaşmama az kaldı. Batıda İnci nehrinigeçerek Demir Kapıya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yir Bayırku yerine kadar ordu sevkettim. Bunca yere kadar yürüttüm, Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İltutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyisıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipekkumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktansonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanıyürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadarbarındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türkmilleti, öldün; Türk milleti, öleceksin! Güneyde Çogay ormanına, Tögültünovasına konayım dersen, Türk milleti, öleceksin! Orda kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi malverir diyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp, yakına gidip, çokinsan, öldün! O yere doğru gidersen, Türk milleti, öleceksin! Ötüken yerinde oturupkervan, kafile gönderirsen hiç bir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursanebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysanaçlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için, beslemiş olan kağanının sözünüalmadan her yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orda, geri kalanınla her yerehep zayıflayarak, ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğumüçün, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Azmilleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı ? Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insan oğlukılınmış, insan oğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş.Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. Dört tarafhep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabikılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkanormanına kadar, batıda Demir Kapıya kadar kondurmuş. İkisi arasında pekteşkilatsız Gök Türk öylece oturuyormuş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş.Buyruku yine bilgili imiş tabiî, cesur imiş tabiî. Beyleri de milleti de doğru imiş.Onun için ili öylece tutmuş tabiî, ili tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylecevefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan Bökli Çöllü halk, Çin,Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı, bunca milletgelip ağlamış, yas tutmuş, öyle ünlü kağan imiş. Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçükkardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklıçekiştirttiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, | kağanyaptığı kağanını kaybedi vermiş. Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu,hanımlık kız evladı cariye oldu. Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beylerÇin adını tutup, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Bökli kağana kadar ordu sevk edivermiş. Batıda Demir Kapıya kadar ordu sevk edi vermiş. Çin kağanına ilini,töresini alı vermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli millet idim, ilim şimdi hani, kime ilikazanıyorum der imiş. Kağanlı millet idim, kağanım hani, ne kağana işi gücüveriyorum der imiş. öyle diyip Çin kağanına düşman olmuş. Düşman olup, kendisinitanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden, Türk milletini öldüreyim, kökünükurutayım der imiş. Yok olmaya gidiyormuş. Yukarıda Türk tanrısı, Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milletiyok olmasın diye, millet olsun diye babam İltiriş Kağanı, annem İlbilge Hatunugöğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam kağan on yedi erle dışarıçıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdakiinmiş, toplanıp yetmiş er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam kağanın askerikurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya, batıya asker sevk edip toplamışyığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş. Yedi yüz er olup ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuşmilleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadının töresince yaratmış,yetiştirmiş. Tölis, Tarduş milletini orda tanzim etmiş. Yabguyu, şadı orda vermiş. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde Baz Kağan, Dokuz Oğuz kavmi düşmanimiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. Babam kağanbunca (.....) Kırk yedi defa ordu sevk etmiş, yirmi savaş yapmış. Tanrı lütfettiğiiçin illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı kağansızlatmış, düşmanı tabi kılmış,dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam kağan öylece ili, töreyikazanıp, uçup gitmiş. Babam kağan için ilkin Baz Kağanı balbal olarak dikmiş. O töre üzerine amcam kağanoturdu. Amcam kağan oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, besledi. Fakiri zenginkıldı, azı çok kıldı, Amcam kağan oturduğunda kendim Tarduş milleti üzerindeşad idim. Amcam kağan ile doğuda Yeşil Nehir, Şantung ovasına kadar ordu sevk ettik.Batıda Demir Kapıya kadar ordu sevk ettik. Kögmeni aşarak. Kırgız ülkesine kadarordu sevk ettik: Yekûn olarak yirmi beş defa ordu sevk ettik, on üç defa savaştık,illiyi ilsizleştirdik, kağanlıyı kağansızlaştırdık

1 1 1