Cevaplar

2013-02-12T15:10:23+02:00

TANIM:Mesnevî ( مثنوی ) kelimesi İsna kökünden gelmektedir. Tesniye ikileme gibi bir anlamı olup ikilibeyitler halinde yazılan bir nazım türüdür. Farsça مثنوی (masnevi), Arapça مثني (máθni, çift) , ثنى (θánā, çiftlemek) demektir. Fars edebiyatı nazım şekllerinden olan mesnevi islamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatını ilk zamanlarından beri olay çevresinde gelişen edebi metinlerde sıkça kullanılmış bir nazım biçimidir . [ k.türk]

.Örnek 1.Kısa MesnevîDîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg   Seherden seyre vardum murgzâra

Hezârân murg gördüm geldi zara

 

 

Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler 
Oyuna girdi gönlekcek semenler

Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra 
Edüp bir nice rengîn şi'r peyda

Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha 
Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha

Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke 
Du'âlar eyledüm ol zât-ı pâke

Oluban bîd bergi gibi lerzân 
Nihâl-i erguvan-veş derledüm kan

Sunup bu nazmı dest-i Şehriyâra 
Gül-i sad-bergi irgürdüm bahara

(Hayalî Bey)

0