Cevaplar

2013-02-12T15:49:18+02:00

YAŞAMA YASASI 

HAK VE ÖZGÜRLÜK YASASI

ÖZEL HAYATIN GİZLİĞİ 

0
2013-02-12T15:50:27+02:00

Sosyal hayatta bireyler arasında haklar ve İmkânlar bakımından ayrım gözetilmemesi ve var olan ayrımların kaldırılmasını isteyen te­mci İlke. Karşılaştırılan iki varlık ve olay ara­sında farksızlık, benzerlik hali. Genellikle eşit­lik ilkesi ile özgürlük İlkesi bir arada kullanıl­makta olup her iki ilke de bütün siyasal düzen­ler tarafından benimsenmektedir. Sadece kav­ramın İçeriği ve önceliği konusunda farklılık­lar vardır.

Ahlakî anlamda eşitlikten, herkese hakkınıverme, hak tanıma ve hakkaniyet anlaşılır. Sosyal hayatta eşitliğin hukukî ve siyasî anlam­daki kullanımı önem kazanmaktadır. Hukukî bakımdan eşitlik, kanunî emir ve yasakların, bütün vaıandaşlar için, onların kişisel ve top­lumsal durum ve özelliklerine bakılmaksızın aynı olması anlamına gelmektedir. Buna karşı­lık siyasal anlamda ise, siyasal hakların ve ka­mu görevlerinin sınıf ve maddî durum gözet­meksizin, işin gerektirdiği teknik ve meslekî bilgiye sahip bütün vatandaşlara açık tutulma­sını ifade etmektedir.

0