Cevaplar

2013-02-12T16:55:43+02:00

3a +2b ......................................................

 

log72=  log(2.2.2.3.3)=log2+log2+log2+log3+log3=3a+2b

0
2013-02-12T17:43:17+02:00

log2=a , log3=b , log72

 

2a = 3b = ab = 72

0