Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-12T18:15:13+02:00

Ali Kuşçu'nun bu çalışması "Şerh-i Cedid" diye meşhur olmuş ve uzun ... Fakat Ali Kuşçu'nun en büyük talihi Fatih Sultan Mehmed Han'la karşılaşması olmuştur.

1 5 1
2013-02-12T18:18:58+02:00

* Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey
    * Risalə fî Halli Eşkâli Muaddili'l-Kamer li'l-Mesîr
    * Risalə fî Asli'l-Hâric Yumkin fî's-Sufliyyeyn
    * Şerh ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e
    * Risalə der İlm-i Hey'e
    * Risalə fî Halli Eşkâli'l-Kamer.
    * Riselet-ül fi'l hey'et (Farsça)
    * Risalə el-Fethiyye fî ilmi’l-hey (el-Fethiyye)
    * Risale el-fethiyye-i mahle 1996 da yazmkıs'dır

0