Cevaplar

2013-02-12T18:30:34+02:00

Haberleşme, düşünce ve duyguların; bireyler, toplumsal grup­lar, toplumlar arasında; söz, el kol hareketi, yazı görüntü vs. aracılığıy­la değiş tokuş edilmesini sağlayan sis­teme haberleşme denir. Haberlerin, bilgilerin karşılıklı aktarılması insan­ların topluluk içinde birlikte yaşama­larının ve çalışmalarının sonucudur. Haberleşme çalışmayla doğdu, çalış­mayla gelişti denilebilir.

Gelişen in­sanlar birbirlerine söyleyecek bir şey­leri olan insanlar haline gelir. Düşün­ce ve duygulan anlatmakta el-kol işa­retleri tek başına yetmez duruma ge­lir. İşte bu gereksinim insanda bir or­ganı geliştirir. Maymunun gelişmiş gırtlağı yavaş yavaş, ama kesintisiz bir biçimde ses farklılıktan yoluyla değişime uğrar ve ağız organları birbirin­den farklılaşmış sesleri birbiri ardına çıkarmaya başlar; böylece konuşulan dil oluşur. Haberleşmenin işlevi, mad­di üretimin nesnel gereklerine uygu bilinçli ve amaçlı insan davranışını sağlamaktır.

 

Konuşulan dilin gelişme­sinden sonra, birtakım işaretlerle ha­berlerin daha uzak yerlere iletilme­sine, bilgilerin kalıcılaştırılmasına ça­lışıldı; yazı, haberleşmenin önemli bir aracı olarak bulundu. Kâğıdın ve da­ha sonra matbaanın bulunması, ha­berleşmeyi kolaylaştıran çok büyük birer adım oldu. Böylece bilgi, haber, geniş yığınlara ulaşabilir duruma gel­di. Doğa bilimlerindeki ilerlemeler ha­berleşmede yeni bir çağ açtı.

Telgraf, telefon, radyo, teleks, televizyon ve uzaydaki yapma uydular aracılığıyla haberleşme sistemleri kurulması, ça­ğımızda bilgi Ve haber için dünya yü­zündeki tüm sınırları ortadan kaldır­dı; bilim, insanlığın ilerlemesine yeni ufuklar açtı. Bu alandaki kimi engel­lemelere de son vermek amacıyla 1983 yılı BM’ce uluslararası haberleşme yılı ilan edildi.

1 3 1