Cevaplar

2013-02-13T14:21:31+02:00

 TARİH ÇAĞLARI

TARİHİN BAŞLANGICI
Tarih, yazının bulunmasıyla başlar. Sümerler, MÖ IV. bin yılda çivi yazısını bularak tarih devirlerine ilk giren toplum oldular. Tarih devirlerinin başlangıcı, her toplumun yazıyla tanışmasının sonucudur. Bu nedenle tarih devirlerinin başlangıcı bölgelere göre farklılık gösterir. Örneğin; Mezopotamya'da M.Ö. IV. bin yılda, Mısır'da M.Ö. III. bin yıl¬da, Anadolu'da M.Ö. II. bin yılda tarih devirleri başlamıştır.

Yazının bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi Devirler, yazının bulunmasından günümüze kadar geçen dönemlere Tarih Devirleri denilir.


TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

Prehistorik olarak da adlandırılan devirlerin birbirinden ayrılmasında yazı olmadığı için, insanların kullandığı araç ve gereçler yaptıkları hammaddeler ölçü olarak alınır, insanlar sırasıyla taş, toprak ve madenden araç ve gereç yapımını öğrenmişlerdir.

Tarih öncesi devirler genel olarak Taş Devri, Taş- Bakır Devri ve Maden Devri olarak üç dönemde incelenir.

A) TAŞ DEVRİ

1. Yontma Taş Devri (Paleolitik): M.Ö.600.000–10.000 yılları arasını kapsamakta olup, insanlık tarihinin en uzun dönemidir. Eski Taş Devri ya da Kaba Taş devri olarak da adlandırılır. Bu devrin özellikleri şunlardır:
a) Yeryüzü buzullarla kaplıdır.
b) İnsanlar tamamen doğaya bağlıdır, üretici değildir.
c) Doğadaki taşlar ilkel şekilde yontularak ya da kemikler kullanılarak silahlar yapılmıştır.
d) Yaşam, avcılık ve toplayıcılıkla sürdürülmüştür.
e) Barınak olarak mağara ve ağaç kovukları kullanılmıştır.
f) Giyimde hayvan postlarından ve büyük yapraklardan yararlanılmıştır.
g) İnsanlar, yaşadıkları mağaralara, avladıkları hayvanların resim ve figürlerini yaparak ilk sanatsal eserleri yapmışlardır.
h) Dönemin sonuna doğru ateş bulunmuştur.
Ateşin bulunması, tarih öncesi devirlerin en önemli gelişmesidir.

2.Orta Taş Devri : M.Ö. 10.000- 8.000 yılları arasında yaşanan bu devrin özellikleri şunlardır:
a) Buzullar erimeye başlamış ve günümüzdeki iklim şartları ortaya çıkmıştır.
b) Avcılık ve toplayıcılıktan üretime geçiş başlamıştır.
c) Yontma Taş Devri ile Cilalı Taş Devri arasında geçiş dönemidir.

3.Yeni Taş Devri: Cilalı Taş Devri olarak da adlandırılan bu dönem MÖ. 8.000–5.500 yılları arasını kapsar.
a) Taştan daha sert, kesici ve dayanıklı aletler yapılmıştır.
b) Topraktan çanak- çömlek yapılmaya başlandı, seramik sanatı oluştu.
c) Bitki liflerinden giyisiler yapıldı, dokumacılık başladı.
d) Hayvanlar evcilleştirildi.
e) Tarım ve hayvancılığın başlamasıyla yerleşik hayata geçildi.
f) İlkel barınaklar yapıldı ve köyler oluştu.
g) Bir arada yaşamaya başlayan insanlar arasında işbölümü oluştu.
h) Ticaret başladı
i) Dolmen ve menhirler (ilkel anıtlar) dikildi.


İnsanların sosyal ve ekonomik gelişmeleri hızlandıkça, yaşanan devirlerin kısa sürdüğü görülmektedir, ilk dönemlerden itibaren insanların yaşamlarının değişmesi, toplumları ve kültürleri birbirine yaklaştırmış ve etkileşimi hızlandırmıştır.

1 5 1
2013-02-13T16:35:14+02:00

Kavimler göçü olmasıyla beraber TÜRKLER etkilenmiştir..

0