Cevaplar

2013-02-12T21:44:26+02:00

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) denklemi;

1 mol N2(g) ile 3 mol H2 tepkimeye girmiş 2 mol NH3 oluşmuştur. Şeklinde yorumlanır.

Bu denklemde maddelerin tamamı gaz olduğundan 1 hacim N2 ile 3 hacim H2 tepkimeye girmiş ve 2 hacim NH3 oluşmuş şeklinde de yorumlanabilir.

Ya da 1 lt N2 ile 3 lt H2 tepkimeye girerse 2 lt NH3 oluşur da denilebilir.

REAKSİYON TİPLERİ

1. Asit - Baz reaksiyonları

Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Olaya nötürleşme denir. Su oluşurken asidin H+ iyonu ile bazın OH-iyonu birleşir.

HCI + NaOH  NaCI + H2O

Asit oksitlerin bazlarla, bazik oksitlerin asitlerle ve asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonları da asit baz reaksiyonudur.

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O

 

Anhidrobaz olan NH2 ün asitlerle reaksiyonundan yalnız tuz oluşur.

2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4

 

Na2CO3 ve CaCO3 gibi bazik tuzların asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur, CO2 gazı açıga çıkar.

CaCO3 + 2HCI  CaCI2 + CO2(g) + H2O

2. Metallerin asitlerle reaksiyonu

Hidrojenden aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz oluşur. Hidrojen gazı açıga çıkar.

Mg + 2HCI  MgCI2 + H2(g)

Zn + 2HCI  ZnCI2 + H2(g)

Soy ve yarı soy metallere oksijensiz asitler etki etmez.

Cu + HCI  Reaksiyon vermez

Ag + HCI  Reaksiyon vermez.

Yarısoy metallere (Cu - Hg - Ag) HNO3 ve H2SO4 gibi asitler yükseltgen özellikte etki ederler. Reaksiyon sonucu H2 gazı açıga çıkmaz.

Derişik H2SO4 kullanıldığında SO2 gazı açığa çıkar. Seyreltik H2SO4 reaksiyon vermez. Derişik HNO3 den NO2(g), seyreltik HNO3den NO(g) elde edilir.

3. Metallerin bazlarla reaksiyonu

Kuvvetli bazlarla yalnızca anfoter metaller (Al, Zn, Sn, Pb ...) reaksiyon verir. Tuz oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar.

Zn + 2NaOH  Na2 ZnO2 + H2(g)

AI + 3NaOH  Na3AIO3 + 3/2 H2(g)

4. Organik bileşiklerin yanma reaksiyonu

Hidrokarbon; yapısında C ve H atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazı organik bileşiklerin yapısında C - H - O atomları bulunur. Organik bileşiklerin yanmasından CO2 ve H2O oluşur.

C3H6 + 9/2 O2  3CO2 + 3H2O

C2H5 OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

5. Yer değiştirme reaksiyonları

1 5 1