Cevaplar

2013-02-13T17:03:36+02:00

Anjiomyolipomlar en s›k görülen renal hamartomlar-
d›r. Genelde tesadüfen saptanan, semptomsuz lez-
yonlard›r; ancak, s›kl›kla tuberoz skleroz gibi sistemik
hastal›klarda da görülürler. Anjiomyolipomda hemoraji
s›k görülür. Dört santimetreden daha büyük anjiomyoli-
pomlarda kanama riski artmaktad›r.
Bu yaz›da, renal anjiomyolipomda akut kanamaya
ba¤l› semptomlar ile baflvuran iki olgu bilgisayarl› to-
mografi bulgular› eflli¤inde sunulmaktad›r.

0
2013-02-13T17:05:51+02:00

Anjiomyolipomlar en sık görülen renal hamartomlardır.

0