Cevaplar

2013-02-18T16:37:23+02:00

zere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlar kitle iletişim araçlarıdır.Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denir.Kitle iletişim araçlarının amacı amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşttırır.Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır
Yeni Kitle iletişim araçları

- Posta
- Telgraf
- Telefon
- Faks
- Gazete
- Radyo
- Televizyon
- Uydular
- Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)

Kitle iletişim araçlarını incelerken kitle, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, internet, radyo, televizyon, sinema, kitap gibi) aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir” İletişim; Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir Kitle; “Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir Kitle iletişim araçları her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir.

En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir
Kitle iletişimi, “Türkçede; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz Kitle iletişim araçları 15 yüzyılda Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır Alman Johann Gutenberg’in 1434-1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir

Bazı tarihçilere göre Eski kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur

23 2 23