1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir
a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
a-) Tercüman Gazetesi
b-)Anadolu Ajansı
c-)İrade-i Milliye Gazetesi
d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması

6-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
A) Milliyet Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) Tercüman-ı Ahval Gazetesi
D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7-) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
B)Yeryüzü şekilleri
C)İş imkanları
D)Ormanların dağılışı
13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne
babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa
buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna
Enformasyon denir.
Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?
a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim
fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.
Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?
a-Beden dili b-Empati c-Etkili dinleme d-Üslup
16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve
sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında
gösterileez?
a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek
c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek

22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Ankara Radyosunu kurması
B) İrade-i Milliye gazetesini kurması
C) Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması
D) Anadolu Ajansını kurması
24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?
a)Tarafsız b)Objektif c)Önyargılı d)Abartısız

25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?
A)4 Eylül 1919 B)7 Ekim 1920
C)6 Nisan 1920 D)6 Mayıs 1927

51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?

a)Zonguldak b) Manisa c) Aydın d) Adana


52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?
a)Hakimiyeti Milliye
b) Son Havadis
c)İradiyei Milliye
d) Anadolu Ajansı

53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?
a)Savaş b) Sıkıyönetim c) Olağanüstü hal d) Nüfus sayımı
54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Dinleme b) Vücut hareketleri c) Ses tonu d) İstediği zaman konuşma

55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?
a. Sinema
b. Panel
c. Gazete
d. Tiyatro

56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.
b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.
c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.
d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.

57-Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller arasındadır ?
a- Adana b- Kastamonu c- Yozgat d-Bingöl

58-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ?
a – Yaşlı b-Çok yaşlı c- Orta yaşlı d-Genç

59-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken davranışlarından birisi değildir?
A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir. B) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
C) Göz teması kurmamaya özen gösterir D) Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

60- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen
Artıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?
A) Bir ülkenin dışardan göç alması B)Doğumların artması
C)Şehirden köylere yapılan göçler D)Sınır değişiklikleri62.-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.
B) İlk kurulan ajans İhlas Haber Ajansıdır.
C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

63-Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?
A) İş imkanlarının fazla olması
B) Eğitim imkanlarının iyi olması
C) Sağlık hizmetlerinin iyi olması
D) Kalabalık şehir olması

72- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ?
A )Emekli Sandığı B) Türk Silahlı Kuvvetleri
C) Bağ – Kur D ) Sosyal Sigortalar kurumu

73-Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?
A ) 1927 B) 1924 C) 1933 D) 1930


yalnış yazanlar sıkayet edilipengellenecektir!!!!!!!!!!!

2

Cevaplar

2012-10-09T18:06:20+03:00

1 d

2 a

4 d

6 b

7 d emin deilim

13 a

14 b

16 b emin deilim

22 a

24 c

52 b 53 d

55 c

1 4 1
2012-10-09T18:48:51+03:00

1 d

2y

3 b

4?

5?

6c

7d

8a

9b

10a

0