1-çinliler-türkler-orta asya-göç-ipek yolu kelimelerini kullanarak türk-çin ilişkileri hakkında kısa metin
2-türklerin aynı dönemde farklı coğrafyalarda bir çok devlet kurmasının sebepleri nelerdir
3-hunlar avrupa tarihinde hangi değişimlere sebep olmışlardır

PLEASE HELP

2

Cevaplar

2013-02-20T13:09:49+02:00

2. sorunun cevabı : asyada ve avrupada türkleşmeyi  sağlamak.......................................................................................

0
En İyi Cevap!
2013-02-20T13:11:25+02:00

Türk–Çinli ilişkilerinin başlangıç tarihi, milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır.

Bu ilişkiler, bazen savaş bazen de dostluk içinde devam etmiştir. Ancak iki ulusun dost gözüktüğü dönemlerde de Çin, Türk ülkelerini ele geçirme düşüncesinden vazgeçmemiştir. Türk devletleri ile Çin arasındaki politik ilişkiler genelde düşmanca olmuştur. Türk-Çin ilişkilerindeki rekabetin en önemli nedeni, her iki milletin de Orta Asya’da tek başına egemen olmak istemeleridir. Önemli bir gelir kaynağı olan İpek yoluna hakim olma isteği de ilişkileri belirleyen ekonomik sebeptir.

Türk devletleri Çinliler üzerine İpek Yolu’na hakim olmak için ve Türklerin ihtiyacı olan ipek, buğday ve pirinci temin etmek için sürekli saldırılar düzenlemişlerdir. Tarihte Türklerin Çin'i fethetmek yerine vergiye bağlamayı tercih etmelerinin sebebi Çin'in büyüklüğü ve Çin'in yerleşik kültürünün Türk kültürünü asimile etmesi çekincesi olmuştur.

Çinliler Türk akınlarına karşılık Çin Seddi’ni inşa ederek; ordularında Türkleri örnek almışlardır. Çinli prensesler, Türk hakanları ile evlendirilerek Türklerle direkt bağlantı kurma yollarını aramışlardır. İpek Yolu hakimiyeti için Türkler aleyhine çevredeki diğer devletlerle birleşmişlerdir. Türklere Budizm'i benimsetmeye çalışarak onların savaşçılığını yok etmeye çalışmışlar ve Orta Asya Veraset Sistemi'ni lehlerinde kullanarak Türk ülkelerinin kısa sürede parçalanmasını amaçlamışlardır.

18. yüzyıldan sonra Orta Asya'da yaşayan Türk boyları'nın hanlık örgütlenmelerinden devlet yapısına geçemememeleri ve tek çatı altında toplanamamaları bölgede Çin hakimiyetine zemin hazırlamıştır. Çinliler Doğu Türkistan'ı kendi toprakları içlerine katmışlardır.

Tarihte Çin kültürü; şehircilik alanında, tarım alanında ve felsefi alanda Türkleri etkilemiştir. Türk kültürü ise askeri teşkilatta, kıyafette, takvimde, Göktanrı inancıyla Çinlileri etkilemiştir.

 

 

 

Orta Asya'dan Çinliler yüzünden gittik. Buradan farklı yönlere doğru göçler meydana geldi. Kavimler göçü meydana gelmiştir kısaca. Kollara ve boylara ayrılır. Her boy güçlü olduğu sürece hayatta kalmış ve devletlerini kurmuştur. Kimisi Avrupa'da, kimisi Kuzey Afrika'da veya Anadolu'da. Bu sebepten dolayı benzer dönemde farklı yerlerde bir çok Türk devleti kurulmuştur.

 

 

 

350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturan Kavimler Göçü'nü başlatmıştır.

      umarım yardımcı olmuştur
2 5 2