Cevaplar

2012-10-10T09:50:08+03:00

Bak Kardeşim ===

1. TANIM
2. KÜMELER‹N GÖSTER‹M‹
a) Liste yöntemi ile gösterimi
b) Venn flemas› ile gösterimi
c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi
3. KÜMELER‹N KARfiILAfiTIRILMASI
a) Kümenin elaman say›s›
b) Sonlu kümeler
c) Sonsuz kümeler
ç) Bofl kümeler
d) Eflit kümeler
e) Denk kümeler
4. ALT KÜME (KÜME PARÇASI)
a) Alt küme
b) Alt kümenin özelikleri
c) Alt küme say›s›
ç) Özalt küme
I. Özalt küme
II. Özalt kümelerin say›s›
d) n elemanl› bir kümenin r elemanl› alt küme say›s›
e) Kuvvet kümesi
5. KÜMELERDE ‹fiLEMLER
a) Kümelerin birleflim ifllemi ve özelikleri
I. Kümelerin birleflim ifllemi
II. Birleflim iflleminin özelikleri
b) Kümelerin kesiflim ifllemi ve özelikleri
I. Kümelerin kesiflim ifllemi
II. Kesiflim iflleminin özelikleri
c) Ayr›k kümeler
ç) Kümelerde da¤›lma özelikleri
I. Kesiflim iflleminin birleflim ifllemi üzerine da¤›lma özeli¤i
II. Birleflim iflleminin kesiflim ifllemi üzerine da¤›lma özeli¤

0