Cevaplar

2012-10-10T15:16:26+03:00

ik çerçevede yapılan Metin Neşirleri hemen
hemen azami seviyeye ulaşmıştır. Zirve sayılan edebiyat metinleri neredeyse tamamlanmış, ikinci
üçüncü derecedeki metinler de sürekli yayınlanmaktadır. Metin merkezli metin incelemesi
şeklindeki ilmî çalışmalar da yine bu çerçevede sürdürülmektedir. Bundan sonraki klasik
metinlerin anlama ve yorumlama çalışmaları için çağdaş yorumlama teorilerinden de metot
bakımından yararlanmak gerekecektir. Çağdaş hermeneutik/yorumlama kuramı, “hakikat, bilgi,
anlam, anlama, yorumlama, uygulama, tarih, gelenek, dil, metot, ön-anlama, nesnellik
(objektiflik), öznellik (sübjektiflik)” gibi temel felsefî problemleri epistemoloji ve bilimsel
yöntemler çerçevesinde tartışmaktadır. Bu bakımdan söz konusu estetiğe dair teorilerin anlaşılması
Klâsik metinlerimize bakışı değiştirebilecektir. Bu sebeple makalemizde Klasik metinleri

0