Cevaplar

2012-10-11T18:12:13+03:00

Anadolu Türk edebiyatının kurucusu, tekke, divan ve halk edebiyatlarının öncüsüdür. Onun hayatı hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte 1238-1240 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Yaşadığı dö­nemde Anadolu, Moğol istilasına uğ­ramış ve Anadolu'da büyük bir kargaşa yaşanmıştır.

Böyle bir dönemde yaşamış olmasından dolayı, Yunus Emre'nin hayatı da o devirdeki diğer önemli şahsiyet­ler gibi ancak menkıbelerden takip edilebilmektedir.

Yunus Emre, hayatı boyunca şan ve şöhretten hep uzak durmuş, bu dünyadan iz bırakmadan ayrılmak is­temiştir. Onun bu özelliğini

"Bir garip öldü diyeler

Üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar

Şöyle garip bencileyin"

Hey Emre'm Yunus biçare

Bulunmaz derdine çare

Var imdi gez şardan sara

Şöyle garip bencileyin

dizelerinde görmek mümkündür. Onun en büyük iste­ği, gezginci bir derviş gibi yaşamak olmuştur. Yu-nus'un bütün şiirlerinde tasavvufun bir yaşama biçimi olduğu göze çarpar

0
2012-10-11T18:51:21+03:00

Tarihî hayat ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yûnus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13.yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen kocası, şair bir erendir. Yûnus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. yy'ın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli gayrısünni mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. İşte böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî, Ahmed Fakih gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı, gerçek İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.

0