Cevaplar

2012-10-11T20:21:51+03:00

İt is one o’clock. / Saat bir.
İt is two o’clock. / Saat iki.
İt is three o’clock. / Saat üç.
İt is four o’clock. / Saat dört.
İt is five o’clock. / Saat beş.
İt is six o’clock. / Saat altı.
İt is seven o’clock. / Saat yedi.
İt is eight o’clock. / Saat sekiz.
İt is nine o’clock. / Saat dokuz.
İt is ten o’clock. / Saat on.
İt is eleven o’clock. / Saat onbir.
İt is twelve o’clock. / Saat oniki.

0