Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-11T20:40:06+03:00

Statik Elektriğe Karşı Topraklama ; Statik Elektrik; elektronların atomlar arasında hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji olarak düşünülebilir. Buradaki hareket, elektronların çekirdek etrafındaki hareketi değil, farklı atomlar arasındaki hareketidir. Statik elektriğe en büyük örnek olarak yıldırımverilebilir. Kısacası statik elektrik; katının katıya, sıvının katıya veya iki sıvının birbirine sürtünmesi sonucu oluşan, genel olarak bir işe yaramayan ve zaman zaman arklar şeklinde boşalan elektrik enerjisidir. Bu boşalma genel olarak kontrol altına alınamaz ve statik elektrikten faydalanılamaz. Ancak; Bu kontrolsüz güç çok önemli bir yangın çıkış sebebidir.Endüstriyel ve ticari işlemlerde, yangın riskinden dolayı statik elektriğin büyük bir önemi vardır. Endüstriyel ve ticari işlemlerde statik elektrik; transport işlerinde, konveyör bantlarında, kaplama işlemlerinde, örtme ve doldurma işlemlerinde, basım ve matbaa işlemlerinde, karıştırma işlemlerinde ve sprey uygulamaları gibi birçok yerde görülmektedir.

Statik Elektrik Oluşumu ; İki farklı yükteki malzeme birbirine değdiği zaman bir elektron transferi meydana gelir. Bunun sonucu bir malzemede negatif yük fazlalığı öteki malzemede pozitif yük fazlalığı gözlenir ve iki malzeme birbirinden ayrılırsa, her birinde artık yükler kalır. Bu olaya elektrostatik yüklenme denir.Statik elektrik; Toz metal parçacıkların pnömatik konveyörlerden geçmesi esnasında, buhar/hava ve gazların borular içerisinde taşınması sırasında, konveyör bantlarının kendi hareketi sırasında, herhangi bir taşıtın hareketi sırasında, birbirine değen yüzeylerin hareketleri sırasında, kısaca her harekete bağlı olarak statik elektrik oluşabilir. Her hangi bir madde statik elektrik ile yüklenmişse, her zaman buna eşit miktar ama zıt işaretli yükler ortamda bulunur. Yüklenmenin sona ermesi ile artık yükler birbirini dengelemeye başlar. Yük boşalması işlemi, yüklü maddenin direncine ve topraklama durumunabağlıdır. Plastik malzemeler için bu yük boşalması saatler hatta günler alabilirken, gaz/buharlarda yük boşalması(deşarj) diğer sıvı ve katı maddelere göre daha süratli olur. Bu nedenle, gazların deşarjı sırasında bir yangın oluşması ihtimali daha fazladır. Yanıcı gazlar ile işlem yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Ayrı ayrı bulunan pozitif ve negatif yüklerin aniden birleşmesinden yangın ve patlamalar meydana gelebilmektedir. Elektrik yükleri tek başlarına bir patlamaya ve yangına sebebiyet vermezler.

 
1 5 1
2012-10-11T20:40:13+03:00

1) STATİK ELEKTRİK NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Statik Elektrik (veya durgun elekt rik), belli bazı neden
lerle meydana gelen ve isminden de anlaşıldığı gibi, bir
işe yaramayan ve zaman zaman arklar şeklinde boşalan
elektriktir. Bu boşalma genel olarak kontrol altına alına
maz ve statik elektrikten faydalanılamaz. Bu kontrolsüz
güç,haliyle bazı tehlikeler yaratabilir.
Statik Elekt rik, tabiatta birbirinden f arklı veya ay nı, ilet
ken veya yalıtkan iki maddenin temas etmesi ve sonra
ayrılması (contact seperation) veya sürtünme meydana
getirmesi (friction generation) sebebiyle kendiliğinden
oluşur. Birbirleriyle temas halinde olan maddeler arasın
da, temas yüzeyi boyunca elektron transferi olur. Bu
sınır tabakasının elektriksel karakteristiği, her iki temas
halindeki maddelerin karakteristiklerinden farklıdır.
Eğer bu iki madde birbirinden ayrıl ırsa, sınır tabakası
ortadan kalkar ve neticesinde bir tanesinde elektron f az
lalığı (negatif yüklenme) ve ötekisinde ise elektron azlığı
(pozit if yüklenme) meydana gelir. Haliyle bu iki ayrı yük
birbirlerini çekerler ve arada bulunan hava gibi yalıtkan
olan bir tabaka boyunca ark (kıvılcım) yaparak boşal
mak ve yük farklılığını dengelemek isterler. İşte bu ark
teşekkülü bazı ortamlarda çok tehlikeli olabilir.
Eğer sınır tabakasının rezistansı çok küçük ve ayrıca
potansiyel f a r k ı az ise bu deşarj işlemi, iki madde arasın
da arka sebep olmadan olur. Netice olarak, meydana
gelebilecek kıvılcımın şiddeti, her iki yüzey arasındaki
potansiyel farkı ve geçiş ortamının direnci ile doğru
orantılıdır. Ayrıca, eğer iki maddenin temas etmesi ve
ayrılması bir sürtünme şekline dönüşürse, yüzeylerde biri
kecek fazla statik elektrik yüklerinin meydana getireceği
potansiyel f arkı ve dolayısiyle deşarj arkı daha da fazla
olacaktır.

0