Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T20:46:11+03:00

1.Tanzimat Edebiyat‎ :1860’ta tercüman-‎ ahval gazetesinin yay‎mlanmas‎yla ba‏lar, 1896’ya kadar sürer. Sars‎nt‎lar geçiren Osmanl‎ فmp.u durumunu kurtarmak için, ordudan ba‏layarak ‎slahat ve devrim hareketlerine giri‏iyordu . 3. Selim , 2. Mahmut , Abdülmecit dِnemleri bِyle geçmi‏tir.

Bu ortamda Bat‎c‎ ve yenilikçi olan ‏air ve yazarlar, sanatlar‎n‎ toplum için kulland‎lar. Frans‎z kültürüyle kültürüyle yeti‏mi‏ ,romantik ve ülkücüydüler. Divan ‏iirini y‎kmaya çal‎‏t‎lar. اok yِnlüydüler: ‏air,romanc‎,tiyatro yazar‎...vb. Sanattan çok,fikir ve ülkü pe‏indedirler; zulme,haks‎zl‎ًa kar‏‎ sava‏ açarlar. Vatan ,millet,hürriyet,adalet,me‏rutiyet kavramlar‎n‎ heyecanla savunurlar. Daha geni‏ kitlelere seslenebilmek için ,dilde sadelik yanl‎s‎d‎rlar. Hemen hepsi politikac‎ ve mücadele adam‎d‎rlar. Tanzimat ikinci dِneminde realizmin etkisi gِrülür. قiirde konu birliًini saًlad‎lar. Aruzla yazd‎lar. Düzyaz‎ dilini ‏iire uygulad‎lar. Roman,hikaye, makale gibi türler,edebiyat‎m‎za bu dِnemde girdi. فlk tanzimatç‎lar ,Divan ‏iirinin naz‎m biçimlerini kulland‎lar.

0