Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T21:08:36+03:00

Akademik yaşamımın büyük bir bölümü karmaşık dinamik sistemlerin davranışlarının incelenmesi ile geçti. Önce probabilitik yapılı sistemlerin dinamik ve dengelerini (Stochastic Processes) bundan sonra ise dinamik deterministik sistemlerin optimum kontrol sorunları ile ilgilendim (Optimum Contol Theory). Bu bilgiler, büyük ölçekli karmaşık kuruluşların otomasyonu ile ilgili donanım ve yazılım projeleri ile birleşince bunların bir ortak paydaya sahip oldukları dikkatimi çekti vr ortaya"Object Tabanlı Sistem Kuramı" nın ilk yaklaşımları çıktı. bu yaklaşımın özellikle benden daha fazla bilgi ve birikim sahibi olan sosyal bilimler araştırmacılarına özel yararlar sağlayacağına inanıyorum. Object tabanlı sistem teorisi, sistemin temel yapı taşları olarak pasif elemenları değil fakat aktif fonksiyonel objectleri kabul ederek, araştırmacıların öncelikle ontolojik ve epistemolojik sorunlara duyarlı olmasını gerektirmektedir. Objectlerin oluşumu, davranışsal özellikleri ve entegrasyon sorunları, sosyal sistemlerin tasarım ve yönetim sorunlarına büyük ölçüde ışık tutmaktadır. Bu yaklaşım kanımca araştırmacılar için, "Genel Sistem Kuramı" nın hayal kırıklığı yaratan kısır modellerinin ötesinde sezgi ve analiz üstünlüğü sağlamaktadır.

Sistem Kuramı Bir sistem, kendi başına davranma yeteneği ve fonksiyonel etkisi olan olan biyolojik, ekolojik, sosyal, teknolojik ve nesnel objectlerin, daha üst bir fonksiyonu gerçekleştirmek üzere belirli bir tasarım   etrafında entegre olabilmesinden oluşan bir varlıktır.

 

Sistem Kuramı, sistemlerin varlığını, yapı ve davranışlarını inceleyen ve genel kurallar üreten bir entellektüel analiz tekniğidir.

Bir sistem, Ontolojik (objectlerin varlığının belirlenmesi) ve Epistemolojik (Sistem elemenlarının kavramlaştırılması) olarak ikili bir görünüme sahiptir. Bir sistemde ontolojik olarak buluna olgular henüz epistemolik bir ifade tarzına kavuşamamış olabilir. Buna göre;

Sistem = Sistem Ontolojisi + Sistem Epistemolojisi

formülü verilebilir. Burada sistem ontolojisi, sistemin deterministik ve nesnel varlığının incelenmesi, sistem epistemolojisi ise sistemin subjektif kavramsal varlığının belirlenmesi olarak açıklanabilir.

ŞEYLER (GERÇEK DÜNYA) VE ŞEYLER HAKKINDA BİLGİ (KAVRAMLAR DÜNYASI)

Arıya karşı davranışımız, onun sokmasından değil fakat sokabileceğini bilmemizden kaynaklanır. Buna göre çevremizi algılamamız, yorumlamamız ve tavır almamız, onların gerçekten ne olduklarına değil, ne oldukları hakkında sahip olduğumuz kavramlaştırmaya bağımlıdır. Burada ortaya çıkan sorun, sahip olduğumuz enformasyonun gerçek dünyayı yansıtıp yansıtmadığı veya ne ölçüde yansıttığıdır. Bu ise SİBERNETİK EPİSTEMOLOJİ nin başlangıç nokltasını oluşturan Ontoloji, Epistemoloji, Semantik ve Paradigma tartışmasını gerektirir.

ONTOLOJİ VE EPİSTEMOLOJİ

Kavramlar insanlar tarafından algılanmış, depolanmış ve anlamlandırılmış uyarılardır. Uyarılar kavramlaştırma ile enformasyon haline dönüşmektedir. Burada uyarı kantite ve kalite olarak daha genişletilmiş ve anlamlı hale getirilmiştir. Kavramlar düz uyarı ile enformasyon arasında ayırım yapabilmemize olanak sağlar.

Kavramlar çevremizde belirli ilişkiler içinde olabilen şeyler hakkında depolanmış bilgilerdir. Hayal kurmayı veya diğer karmaşık düşünsel davranışları bir kenara koyarak ve dikkatimizi sadece fiziksel olgulara yoğunlaştırırsak, etrafımızdaki nesneler ve bunların ilişkileri konusunda sürekli olarak kavramlar oluşturduğumuzu söyleyebiliriz.

Burada beynin çeşitli enformasyonunu kombine ederek yeni bir enformasyon oluşturma yeteneği olan kavramlaştırma (conceptualisation) ve kavramlar (concepts) özel bir önem taşımaktadır.

0
2012-10-11T21:08:59+03:00

Bilgisayar grafikleri‎-Görselleştirme‎-Hidrografi-Maketçilik-Matematiksel modelleme‎-Simülasyon-Tümevarım‎-Veri modelleme-Yapay yaşam

0