Cevaplar

2012-10-11T21:29:53+03:00

Canlýlarýn yeryüzündeki daðýlýþý, coðrafi þartlarla
yakýndan ilgilidir. Coðrafi þartlar dünyanýn her
yerinde ayný deðildir. Canlý türleri kendi yaþam þartlarýna uygun alanlarda yayýlýþ gösterir. Coðrafi þartlarýn deðiþmesi durumunda canlý türleri yeni ortama
uyum saðlar ya da uygun yaþam koþullarýnýn olduðu
ortamlara göç eder. Göç edemeyen ve yeni ortama
uyum saðlayamayan canlý türlerinin nesli önce azalýr
sonra da yok olur.
Biyoçeþitlilik yalnýzca tür çeþitliliði olarak
düþünülmemelidir. Biyoçeþitlilik; bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olaylarýn oluþ-
turduðu bir bütündür.

1 5 1