Cevaplar

2012-10-11T22:05:03+03:00

evre kirlenmesinin dünya üzerindeki etkisi ve gelecekteekolojik- dengedeki tahribatın endişe verici bir noktaya, gelme-si, bizlerin de çevrenin korun-ması konusunda birşeyler yap-mamızı gerektirmiştir.Dünya ekonomisinin 1950′-lerden bu yana beş misli büyü-mesi ve nüfusun 2.6 milyardan5.5 milyar seviyelerine, tırman-ması spnucu/ dünyadaki biyolo-jik çeşitlilik ve*doğal;yapılar yokolma tehlikesi ile karşı karşıyakalmıştır. Bunun yanısıra, bazıekonomik sistemlerin kitleleriaşın tüketim çılgınlığına teşviketmesi de bu süreci hızlandırmış-tır.Ormanlar’,bu tahribattan enfazla-etkilenen doğal kaynaklar-dan birisidir., Dikilen,», doğal ola-rak büyüyen ağaçlarla, kesilen vetahrip edilen alanlardaki ağaç sa-yıları karşılaştırıldığında ormanalanlarının hızlı bir şekilde yokolma tehlikesi ile karşı karşıyakaldığı açıkça gözlenmektedir.’Ormanlar baltalar ve mekaniktesterelerle değil bunların yanısı-ra otomobil .eksozlan, fabrikalarve güç santrallerinin bacaların-dan çıkan gazlar ile de tahripedilmektedir. Özellikle Avrupaülkelerinde ‘hava kirliliği ve asityağmurlarının ormanlar ve top-rak kalitesi üzerindeki etkisi tümdünya ülkeleri tarafından bilin-mektedir. ‘ Avrupa’daki ormantahribatının yıllık faturasının30.4 milyar $ civarında olduğubilinmektedir (HASA, 1990.)Yakın geçmişimizde ülkemiz-de bilinçli veya bilinçsiz olarakçıkartılan orman yangınları her-kesin belleğinde tazeliğini koru-maktadır. Bu yangınlar sonucubinlerce hektar ormanlık alanınyok olmasına paralel olarak,: bualanların erosive hale gelmesin-de de etkin bir rol oynamıştır.Erozyon nedeniyle yüksek ve-rimli tarım toprakların yok ol-masının yanı sıra su yapılarınınsediment dolması nedeniyleekonomik ömürlerinin de azal-dığı bilinen bir gerçektir. Yapmış olduğumuz bir değerlendirmeye göre her yıl Büyük MenderesHavzası, Kızılırmak Havzası veCeyhan Havzasından yaklaşık 12milyon ton toprak baraj, rezer-vuar alanları ve denizlere boşal-maktadır.Çevre kirliliğinin diğer bir et-kisi ise iklim değişiklikleri yleönümüze çıkmaktadır. Bugündünyanın bir çok bölgesi iklimdeğişiklikleri sonucu yerküreninısısının sürekli artmasına bağlı olarak çölleşme tehlikesiyle -kar-şı karşıyadır. Ozon tabakasındaoluşan tahribat, insanların, gü-neş ışınlarına çıkmaktan korkarhale gelmesine neden olmuştur

0
2012-10-11T22:13:28+03:00

Herhangi bir potansiyel toprak kirletici faaliyetin var olduğu veya yürütüldüğü ''potansiyel kirlenmiş saha'' olarak adlandırılan saha ve tesisler, kaza sonucu ya da yapılan denetimler sırasında uygunsuzlukların belirlenmesi halinde çevre kirliliğinin var olduğu şüphesini taşıyan sahalardan oluşacak ''şüpheli saha listesi''ne dahil edilecek. Herhangi bir nedenle toprak veya yer altı suyu kirliliğinin meydana geldiği sahipsiz sahalar için de aynı prosedür uygulanacak. alıntı 

0