Cevaplar

2012-10-13T09:57:37+03:00

1. Şair Evlenmesi, Şinasi tarafından yazılan bir perdelik komedidir. 1860 yılında Tercüman-ı Ahval'de sertifika şeklinde yayınlanmış ve aynı yıl kitap halinde basıl­mıştır. Konu olarak görücü usulü evlenme âdetini iş­lemiştir. Olay basittir; fakat kuruluş sağlamdır. Vaka­nın başlıca iki karakter tarafından yürütülmesi, deği­şik halk tabakalarından yerli karakterlerin bulunması orta oyununa ait özellikleri içerirken belli bir edebî metin halinde olması, vakanın gelişme tarzı bakımın­dan batılı tarzda bir eserdir.

Yukarıda özeti verilen Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri hangi tür metindir?

A) Göstermeye dayalı edebî metin

B) Gazete etrafında gelişen edebî metin

C) Olay çevresinde gelişen edebî metin

D) Anlatmaya dayalı edebî metin

E) Coşku ve heyecana dayalı edebî metin

 

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metin türüdür?

A) Karagöz

B) Masal

C) Meddah

D) Köy seyirlik oyunları

E) Trajedi

 

3. Aşağıdaki metinler sanatsal ve öğretici metinler olarak sınıflandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) Deneme

B) Hikâye

C) Mektup

D) Dram

E) Anı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türünde yazılmış bir eserdir?

A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

B) Çalıkuşu

C) Yaban

D) Başını Vermeyen Şehit

E) Müntehabat-ı Eş'ar

 

5. Bilimsel açıdan gelişmiş olan milletlerin ekonomik ve kültürel açıdan da geliştikleri, siyasi zeminde söz sa­hibi oldukları bilinen bir gerçektir. Bilimsel buluşlar­dan yararlanabilen ülkeler, vatandaşlarının gelir sevi­yelerini yükseltmekte ve onlar için daha modern bir hayat imkânı sağlamaktadırlar. Bu gerçekler dolayı­sıyla çağımız genellikle bilim çağı diye nitelendirilir. Bilimsel bakımdan gelişmek, bilimle ilgili kurumsal or­tamın niteliğinden çok bilim dili olarak gelişmiş bir di­le sahip olmaya bağlıdır. Bir milletin dili, her türlü fikir ve düşünceleri bütün ayrıntılarıyla ifade edebilecek bir zenginlikte değilse, o milletin bilimde ilerlemesi mümkün değildir. Gelişmiş ve zengin bir dil, her bilim dalının eğitim ve öğretiminde de büyük kolaylıklar sağlar.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel, ekonomik ve kültürel alanda gelişen ül­kelerin siyasi alanda da söz sahibi oldukları

B) Bilimsel alanda gelişen ülkelerin halkları modern bir hayat yaşadıkları

C) Bir ülkenin bilimsel alanda gelişmesi için dilinin de bilim dili olarak gelişmesinin gerektiği

D) Her milletin dili, her türlü fikir ve düşünceleri ifa­de edebilecek seviyede olduğu

E) Gelişmiş ve zengin bir dilin eğitimde kolaylıklar sağlayacağı

1 5 1