Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Avrupa'nın durumu nedir?bu soruya bir cevap verin lütfen çok acil bir cevap ayrıca bunun içinde küfür yok bu tarih sorusunun cevabı bana çok acil lazım bir bakın soruya çok basit gibi bir soru cevaplayıp cevabını bana gönderirseniz sevinirim.Çok teşekkür ederim.

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-19T11:03:26+03:00

Anadolu’nun kuzey batısında, 14. yüzyılın başında kurulan bu küçük Türk Beyliği, o devirde benzerleri çok görülen olaylardan biri olduğundan başlangıçta hemen hiç dikkati çekmemiş ve ancak 1354’te Rumeli’ye geç­tikten sonra Osmanlı Beyliği’nin hayatı temelinden ve süratle değişmiştir. Osmanlıların yüzyıllık bir zaman içinde bir uç beyliğinden bir dünya im­paratorluğu haline gelmesi, Ortaçağ sonrası Doğu Avrupa ve hatta dünya tarihinin de benzeri az görülen olaylarından biridir. Bu gelişmede, bir Oğuz boyu olan Osmanlıların devlet kurma işinde sahip bulundukları di­namizmin büyük payı olmakla beraber, o devirde Bizans’ta ve Avrupa’da mevcut şartların bu büyük başarıdaki katkılarının bugüne kadar gereği gibi araştırılmadığı da bir gerçektir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun temelini Avrupa’daki arazisi oluştura­caktı. Osmanlıların emsalsiz başarıları, Bizans’ın ve diğer Balkan ülkeleri­nin zayıf ve Batı Hıristiyan âleminin karışıklıklar içinde bulunması saye­sinde gerçekleşiyordu. Daha başlangıçta Bizans’ın iç kavgalarına karışıyor ve ülkeyi tanıma fırsatını buluyor. Balkanların zaafını görüyor ve böylece istikbaldeki stratejilerini tayin ediyorlardı.

IV. Haçlı Seferinden sonra parçalanan Bizans İmparatorluğu’nun İz­nik’e sığınan Greklerin büyük gayretleri sonunda, 1261’de eski başşehir İs­tanbul geri alınarak buraya taşınması, yeni ve aşılması güç problemler çı­karmıştı. Geri alınan başşehir haraptı ve yeniden inşası taşra için büyük bir masraf kapısı açmıştı. 57 yıllık Lâtin İmparatorluğu, Bizans İmparator­luğu’nda büyük rahneler açmıştı, geri alınan başşehir bunları asla telâfi edemeyecekti. İstanbul artık her taraftan hücumlara açık ve zayıf bir bün­yeye sahipti. İtalyan deniz devletleri Bizans’ın bütün denizlerinde yerleş­mişlerdi ve kolonileri İmparatorluğun bütün arazisi üzerinde dağılmıştı. Balkanlarda Sırp ve Bulgar devletleri, gittikçe İmparatorluk zararına bü­yümekte ve kuvvetlenmekte idiler. Batıda, Bizans’a karşı düşmanca duygu­lar hakimdi.

5 2 5