Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-14T19:33:36+03:00

Türk halk kültürü .halkın dil, kültür, duygu, düşünce ve beğenisiyle oluşturup yaşatılan, geçmişten günümüze gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir. Kültür mirası, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet hatta her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması, bu mirasın içinde gerçekleşir. Kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. Halk kültürü ürünleri halk arasında mayalandığı için, halkınkültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. Halk kültürü toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler. Halk kültürü ürünlerinin halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türkkültürünün korunmasında, yaşatılmasında önemli işlevleri vardır. Halk kültürü, uygarlıkların yaratıcısı olan insanların kimlik ve kişiliğinin temel belirleyicisidir

2 3 2
2012-10-14T19:34:02+03:00
HALK KÜLTÜRÜ

Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşa­yan bir halkın kendisine has hayat anlaşıyı-na, dünya görüşüne, örf ve âdetlerine, ge­leneklerine, yaşayış tarzına, dini-ahlaki değerlerinin hepsine birden halk kültürü denir. Halk kültürünün sosyal yönden çok önemli olduğu bugün herkesçe kabul edilmektedir. Çünkü toplumu oluşturan bireyleri birbirine bağlayan, kaynaştıran, onlara kendi halkının şahsiyetini kazandı­ran, kısaca, halkın devamlılığını sağlayan odur. Yabancı kültürler tarafından baskı altında tutulur veya genç halk kitleleri ara­sında yayılması önlenirse, gelişemez, hat­ta gerileyebilir. Bu nedenle gelişmeleri ge­nellikle serbest ortamlarda olur. Bazı ya­zarlar, halk kültürünü gecekondu yahut yoksulluk kültürü ile karıştırarak onun sa­nayi toplumları ve şehirlerde oluştukları kanısındadırlar.

Eğitimin yaygınlaşması, kitle basın-ya-yın araçlarının gelişmesi, halk kültürünün gelişme ve yaygınlaşmasını daha da arttı­rır. Sosyal öneminden dolayı devletler,

eğitim kurumlarında olsun, yayınlarında olsun, kendi halkının kültürünü korumak ve geliştirmek için yoğun çaba gösterir­ler. Bunun için pek çok ülkede Kültür Ba­kanlıkları kurulmuştur. Bu bakanlıklar eğitim bakanlıklarına paralel kültürel ya­yında bulunurlar.
3 3 3